Odgovor Delegacije EU u vezi antisindikalne diskriminacije u Nezavisnom sindikatu policije Crne Gore

Delegacija EU u Crnoj Gori odgovorila je na dopise Unije slobodnih sindikata Crne Gore, kojim je USSCG ukazivala na antisindikalnu diskriminaciju prema predsjedniku Nezavisnog sindikata policije Crne Gore.

U nastavku dostavljamo dopis USSCG Delegaciji EU u Crnoj Gori, kao i odgovor Delegacije na pomenuti dopis.


EVROPSKA UNIJA U CRNOJ GORI

Nj. E. Oana Kristina Popa

Vaša Ekselencijo,

Dopisom, broj 181 od 24.03.2023. godine, na upoznavanje smo Vam dostavili naše obraćanje predsjedniku Vlade Crne Gore posvećeno antisindikalnoj diskriminaciji sa kojom su se suočavale naše kolege iz Nezavisnog sindikata policije Crne Gore. Tom prilikom izrazili smo očekivanje da ćete pomno pratiti dalji razvoj događaja po tom pitanju i da ćete snagom svog autoriteta dati doprinos ostvarivanju jednog od osnovnih ljudskih prava kakvo je pravo na sindikalno organizovanje i djelovanje zaposlenih.

Ovim putem Vam se obraćamo kako bismo Vas upoznali sa najnovijim, drastičnim primjerom antisindikalne diskriminacije koja je ovoga puta usmjerena direktno na predsjednika Nezavisnog sindikata policije Crne Gore (NSPCG). Naime, dana 10.08.2023. godine predsjedniku NSPCG uručeno je Rješenje o raspoređivanju u drugo mjesto rada i to 250 km udaljeno od mjesta u kojem već 27 godina savjesno, odgovorno i profesionalno obavlja službu. Uvažavajući činjenicu da poslodavac ima pravo da organizuje proces rada koji će omogućiti korišćenje svih kapaciteta, pomenuto rješenje ne sadrži niti jednu rečenicu kojom se obrazlaže i opravdava preraspored predsjednika NSPCG iz Opštine Herceg Novi u Opštinu Bijelo Polje, što isto čini nezakonitim. Osim toga, donošenjem ovog rješenja grubo je prekršen član 193 Zakona o radu koji obezbjeđuje zaštitu ovlašćenog predstavnika sindikata od pokušaja šikaniranja zbog sindikalnog djelovanja i aktivizma, a da ne govorimo o povredi osnovnih konvencija Međunarodne organizacije rada, u prvom redu Konvencije broj 135 o zaštiti radničkih predstavnika.

Predsjednik NSPCG, kolega Igor Rmandić, porodični je čovjek koji već 27 godina savjesno, uzorno i odgovorno obavlja policijsku službu u Herceg Novom u kojem je inače i nastanjen. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova i Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore što znači da je 31 godinu vezan za policijsku uniformu pri čemu nikada ranije, za 27 godina službovanja, nije bio preraspoređivan u drugo mjesto rada. Njegove dosadašnje sindikalne aktivnosti nijesu uticale na njegovu profesionalnost u obavljanju osnovnih radnih zadataka i dužnosti, već naprotiv bile isključivo usmjerene na ono što čini srž sindikalnog rada, a to je unapređenje uslova rada i socio-ekonomskog položaja zaposlenih u policiji. Prerasporediti svoga kolegu/cu na rad u mjesto udaljeno 250 kilometara od mjesta stanovanja i njegove/njene porodice predstavlja, prije svega, neljudski i nehuman čin od kojeg treba da se srame njegovi počinioci.

Ne manje važno je pomenuti da je, nakon našeg prvog obraćanja Vama, predsjednica Etičkog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova (ujedno i šefica Kabineta resornog ministra)  poslala zahtjev Upravi policije da joj se dostave spiskovi policijskih službenika koji su u oktobru 2022. godine bili prisutni na protestu ispred zgrade Vlade Crne Gore. Cilj dostavljanja spiskova, kako je navedeno, bio je utvrđivanje eventualne odgovornosti kršenja Kodeksa policijske etike. Pritom, treba imati u vidu da je pomenuti protest bio posvećen pitanjima socio-ekonomskog položaja zaposlenih u Upravi policije Crne Gore. Možda ovakav postupak šefice Kabineta resornog ministra ne bi bio zabrinjavajuć da nije uslijedio samo tri dana nakon održane konferencije za javnost kojom su NSPCG i Unija slobodnih sindikata Crne Gore javno osudili antisindikalne aktivnosti nadležnih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, a gotovo punih pet mjeseci nakon održanog protesta. Jasno je, dakle, da se i na taj način pokušao izvršiti pritisak na članove NSPCG i sve zaposlene koji su, koristeći svoje pravo na sindikalno organizovanje, djelovanje i slobodu izražavanja, ukazali na potrebu unapređenja njihovog socio-ekonomskog položaja i unapređenja uslova rada. Naglašavamo da je Ustavom Crne Gore zajemčeno pravo na sindikalno organizovanje i djelovanje, te da se Zakonom o unutrašnjim poslovima policijskim službenicima garantuje pravo na sindikalno, profesionalno i dugo organizovanje i djelovanje u skladu sa zakonom. U skladu sa važećim zakonskim propisima, NSPCG je 22.09.2022. godine upisan u Registar sindikalnih organizacija pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja i danas broji preko 700 članova.

Duboko zabrinuti nastavkom očite antisindikalne diskriminacije nad predsjednikom i članovima NSPCG, kakvi postupci nas udaljavaju od našeg evropskog puta, ovim Vam se obraćamo sa molbom da osudite ovakvu praksu i snagom svog autoriteta doprinesete da Vlada Crne Gore preduzme odgovarajuće mehanizme kako bi zaštitila predsjednika, ali i sve članove NSPCG od daljeg progona i omogućila im pravo na sindikalno udruživanje i djelovanje koje pravo je garantovano kako Ustavom Crne Gore tako i svim relevantnim međunarodnim pravnim aktima.

S poštovanjem,

Generalni sekretar USSCG

Srđa Keković


Odgovor:

 

EVROPSKA UNIJA                                              

DELEGACIJA U CRNOJ GORI

Šefica Delegacije

Poštovani gospodine Kekoviću,

Dozvolite mi da čestitam Vama i Vašem timu na trudu i naporima koje ulažete u zaštiti prava radnika u Crnoj Gori.

EU je snažno posvećena zaštiti prava zaposlenih, uključujući pravo radnika na udruživanje, i zabrani svakog oblika diskriminacije, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i relevantnim direktivama.

Međutim, imajte na umu da mi nemamo nadležnost da intervenišemo u pojedinačnim slučajevima.

Ukoliko smatrate da predmetni slučaj predstavlja kršenje nacionalnih propisa, treba razmotriti preduzimanje odgovarajućih zakonskih mjera pred nadležnim pravosudnim institucijama Crne Gore. Kao što možda znate, većina EU i međunarodnih odredbi je transponovana u crnogorsko zakonodavstvo, uključujući član 11 (sloboda okupljanja i udruživanja) EKLJP i Direktiva Savjeta 2001/23/EC o zaštiti prava zaposlenih u slučaju premještaja preduzeća (koji propisuje da radnici moraju biti obaviješteni o razlozima za svaki premještaj i njegovim posljedicama).

Delegacija EU u Crnoj Gori će ostati posvećena praćenju stanja implementacije relevantnih nacionalnih propisa koji se odnose na radno pravo i prava radnika. Takođe, nastavićemo da podržavamo sve relevantne državne i nedržavne aktere da koriste adekvatne metode obezbjeđivanja efikasnih standarda rada i jednakih prava u Crnoj Gori.

Srdačno,

Oana-Cristina Popa

Ambasadorka