Međunarodni propisi

Konvencija 2 o nezaposlenosti

Konvencija 11 o pravima udruživanja i koaliranja poljoprivrednih radnika

Konvencija 12 o kompenzaciji radnika – poljoprivreda

Konvencija 13 o upotrebi olovnog bjelila

Konvencija 14 o nedeljnom odmoru u industrijskim preduzećima

Konvencija 17 o obeštećenju nesrećnih slučajeva pri radu

Konvencija 18 o obeštećenju zbog oboljenja od profesionalnih bolesti

Konvencija 19 o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u pogledu obeštećenja nesrećnih slučajeva pri radu

Konvencija 24 o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih radnika

Konvencija 27 o naznačavanju težine na vellikim koletima koja se prenose lađoma

Konvencija 29 o prinudnom radu

Konvencija 45 o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija

Konvencija 48 o očuvanju prava radnika migranata iz osiguranja za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti

Konvencija 80 o reviziji završnih članova

Konvencija 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje

Konvencija 88 o službi za zapošljavanje

Konvencija 89 o noćnom radu žena

Konvencija 90 o noćnom radu djece u industrijiim preduzeć

Konvencija 98 o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore

Konvencija 100 o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage, za rad jednake vrijednosti

Konvencija 102 o najnižim standardima socijalne sigurnosti

Konvencija 105 o ukidanju prinudnog rada

Konvencija 106 o nedjeljnom odmoru – trgovina i kancelarije

Konvencija 111 o diskriminaciji

Konvencija 113 o ljekarskom pregledu

Konvencija 114 o ugovorima o zapošljavanju ribara

Konvencija 116 o reviziji završnih odredbi

Konvencija 119 o zaštiti mašina29 o prinudnom radu

Konvencija 121 o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolest

Konvencija 122 o politici zapošljavanja

Konvencija 126 o smještaju posade – ribara

Konvencija 129 o inspekciji rada u poljoprivredi

Konvencija 131 o utvrđivanju minimalnih plata

Konvencija 132 o plaćenom godišnjem odmoru

Konvencija 135 o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću

Konvencija 136 o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom

Konvencija 138 o minimalnim godinama za zapošljavanje

Konvencija 139 o prefisonalnom raku

Konvencija 140 o plaćenom odsustvu u obrazovne svrh

Konvencija 142 o profesionalnoj orijentaciji i stručnom osposobljavanju u razvoju ljudskih resurs

Konvencija 143 o radnicima migrantima

Konvencija 144 o tripartitnim konsultacijama

Konvencija 148 o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini prouzrokovanih zagađenjem vazduha, bukom i vibracijom

Konvencija 152 o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici)

Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj sredini

Konvencija 162 o bezbjednosti prilikom korišćenja azbesta

Konvencija 167 o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu

Konvencija 171 o noćnom radu

Konvencija 182 o najgorim oblicima dječijeg rada

Konvencija 183 o zaštiti materinstva

Konvencija 185 o identifikacijskim ispravama pomoraca

Konvencija 187 o promotivnom okviru bezbjednosti i zdravlja na radu

Konvencija o radu pomoraca (2006)