Sekcija žena

Statutom Unije slobodnih sindikata Crne Gore predviđeno je formiranje Sekcije žena kao interesne grupe zaposlenih članica sindikata, a u cilju  promovisanja i pospješivanja sindikalnih aktivnosti.

Polazeći od činjenice da u crnogorskom društvu jos uvijek vlada patrijarhalan odnos prema ženama, naučen kao obrazac ponašanja i doživljaja žena kroz istoriju,  jasno je da postoji veliki prostor na poboljšanju položaja žene i njene uloge u društvu, porodici, ekonomskoj, kulturnoj, političkoj i socijalnoj sferi. Upravo iz tih razloga našu sekciju i njen cilj smatramo izuzetno važnim, posebno imajući u vidu činjenicu da Crna Gora, kao država kandidat za ulazak u EU, mora osnaživati položaj i prava žena,  uticati na trendove u pravcu orodnjavanja svih politika, eliminisanju diskriminacije po osnovu pola, itd.

Aktivistkinje Sekcije žena svojim radom daju doprinos stimulisanju i osnaživanju žena za aktivnom ulogom u sindikalnom i ekonomskom  životu, povećanju zaposlenosti žena, zaštiti žena na radu, utemeljenju politike jednakih šansi za sve žene, postizanju ravnopravnog položaja žena na tržistu rada i ostvarivanju ekonomske samostalnosti žena. Sekcija žena daje doprinos u boljoj informisanosti žena o značaju i prirodi njihovih prava, kako bi, i na taj način, uticala na veću i bolju participaciju žena u svim sferama društvenog života.

Postanite član Unije slobodnih sindikata Crne Gore