Organi

Kongres USSCG

 • Usvaja Program i Statut
 • Odlučuje o broju i sastavu članova Glavnog odbora
 • Bira generalnog sekretara, članove Statutarnog i Nadzornog odbora
 • Verifikuje sastav članova Statutarnog i Nadzornog odbora

Generalni sekretar

 • Predstavlja i zastupa USSCG
 • Priprema i predsjedava sjednicama izvršnog odbora
 • Odgovoran je za sprovođenje odluka Glavnog odbora i Izvršnog odbora
 • Odgovoran je za potpuno informisanje članstva o radu USSCG
 • Predlaže zamjenike generalnog sekretara

Glavni odbor

Najviši organ između dva Kongresa koji:

 • Donosi odluku o održavanju Kongresa
 • Bira predsjednika Glavnog odbora i zamjenike generalnog sekretara
 • Donosi odluku o broju i sastavu Izvršnog odbora
 • Razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Izvršnog odbora

Izvršni odbor

Operativni organ koji je ovlašćen da vodi aktivnu politiku i odlučuje o strategiji izvršavanja programskih ciljeva, a čine ga generalni sekretar, predsjednik GO, zamjenici gen. sekretara, predsjednici reprezentativnih granskih sindikata i koordinator za teritorijalno djelovanje Unije.

Nadzorni odbor

 • Nadgleda prikupljanje i korišćenje članarine,
 • Pravi pregled finansijsko-materijalnog poslovanja Unije
 • O svom radu izvještava Izvršni odbor, Glavni odbor i Kongres
 • Sastoji se od pet članova koje bira Kongres na predlog reprezentativnih granskih sindikata

Statutarni odbor

 • Prati sprovođenje Statuta USSCG i daje predloge za njegovu izmjenu i dopunu
 • Tumači Statut i odlučuje o sporovima nastalim u vezi sa primjenom Statuta
 • Sastoji se od pet članova koje bira Kongres na predlog reprezentativnih granskih sindikata

 

Postanite član Unije slobodnih sindikata Crne Gore