Objavljen prvi broj e-magazina RSS Solidarnost – GLAS RADNIKA

Regionalni sindikalni savet “Solidarnost“ koji čini 10 sindikalnih centrala iz šest zemalja regiona je lansirao sopstveni sindikalni e-magazin GLAS RADNIKA u cilju osnaživanja radničkih glasova i njihovih sindikalnih organizacija kao i zagovaranja radničkog organizovanja i kreiranja jakih radničkih savezništava.

Svaki broj ima u fokusu određeni aspekt radnog zakonodavstva iz socio-ekonomske sfere. Pored jedinstvene teme svakog broja, GLAS RADNIKA sadrži i najvažnije aktivnosti, inicijative i akcije sindikalnih centrala u regionu.

Možete ga preuzeti u pdf formatu ili čitati sve članke na sajtu RSS Solidarnosti.

U izradi e-biltena su angažovane stručne službe sindikalnih centrala članica Solidarnosti zajedno sa uredničkim odborom koji čine novinari iz sindikata medija i sindikalni eksperti uz podršku regionalne projektne kancelarije “Solidarnosti”. E-magazin GLAS RADNIKA je produkt transnacionalnog projekta „Sindikati za pravedan oporavak – Jačanje uloge sindikata u ublažavanju uticaja krize COVID-19“ koji je inicirala Evropska konfederacija sindikata i sprovodi se kako nacionalno tako i regionalno uz finansijsku podršku Evropske komisije.