USSCG traži formiranje Radne grupe za reviziju Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

U cilju korigovanja neprihvatljivog jaza između najniže i najveće zarade zaposlenih koji rade u javnom sektoru, te unapređenja određenih pravnih instituta propisanih Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a sve u cilju postizanja pravednosti, pravne sigurnosti, svrsishodnosti i efikasnosti, Unija slobodnih sindikata Crne Gore podnijela je Vladi Crne Gore Inicijativu za formiranje tripartitne Radne grupe koja će otpočeti rad na izradi izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Naime, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je u primjeni od 16.03.2016. godine, donijet je sa namjerom da se uskladi visina zarada u svim segmentima javnog sektora uz primjenu istih principa za funkcionere, zaposlene u administraciji na državnom i lokalnom nivou, preduzećima u većinskom vlasništvu države i lokalnih samouprava, kao i regulatornim agencijama i drugim institucijama i organima koje  vrše javna ovlašćenja. Osim toga, kako je prilikom donošenja ovog Zakona isticano, njegov cilj bio je i bolja kontrola nad javnim sektorom i politikom zarada u javnom sektoru, usklađivanje nivoa zarada sa nivoom odgovornosti, povećanje transparentnosti sisitema zarada i korigovanje nejednakosti u zaradama zavisno od grane vlasti.

Sindikati iz javnog sektora koji djeluju pri Uniji slobodnih sindikata Crne Gore uložili su jako puno napora da inicijalno zamišljeni tekst donekle unaprijede i očuvaju osnovno pravo zaposlenih koje je prijetilo da bude ugroženo, a to je pravo na kolektivno pregovaranje. Do mjere mogućeg, u tadašnjim okolnostima, na inicijativu sindikata iz javnog sektora unaprijeđene su i druge odredbe ovog zakona. Međutim, i pored našeg blagovremenog ukazivanja da zakon nije postavljen na održivim i realnim osnovama, isti je usvojen u obliku koji je, kao takav, nužno pretrpio brojne izmjene i dopune do danas.