USSCG obnovila Inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o stečaju

Unija slobodnih sindikata Crne Gore obnovila je danas prema predsjedniku Skupštine Crne Gore i svim poslaničkim klubovima Inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o stečaju, kojim bi se  svim licima radno angažovanim u stečajevima, bez obzira na datum otvaranja stečajnog postupka, omogućilo ostvarivanje osnovnih prava iz radnog odnosa koja su im garantovana domaćim i međunarodnim propisima.

Naime, USSCG je, 14.08.2015. godine, uputila Inicijativu Skupštini Crne Gore za podnošenje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju. Inicirani amandman je usvojen, tako da je u Zakonu o stečaju u čl. 79 izmijenjen stav 3 na način da se licima koja su radno angažovana u stečaju garantuju prava iz rada i po osnovu rada na osnovu Zakona o radu i drugih propisa kojima se uređuju prava iz rada i po osnovu rada. Međutim, pomenutim izmjenama i dopunama zakona, članom 208a stav 2 propisano je: “stečajni postupci u kojima je, do dana stupanja na snagu ovog zakona donijeto rješenje o otvaranju stečajnog postupka nastaviće se po odredbama Zakona o stečaju (“Sl.list CG”, br. 1/11). Na taj način nastavljena je diskriminacija značajnog broja lica radno angažovanih u društvima u stečaju, koja se i dalje tretiraju kao najamna radna snaga, obzirom da se izmijenjeni član 79 Zakona ne odnosi na njih, što dokazuju tumačenja nadležnih institucija i stečajnih upravnika u preduzećima u kojima je stečaj otvoren prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju (“Sl.list CG”, br. 56/2016).