USSCG uputila Vladi predlog III seta ekonomskih mjera

Povodom trećeg seta ekonomskih mjera podrške građanima i privredi, koji priprema Vlada Crne Gore kao odgovor na negativne efekte prouzrokovane epidemijom koronavirusa, Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je danas dopis predsjedniku Vlade, gdinu Markoviću, sa predlogom mjera koje bi ovim setom trebalo obuhvatiti, kako slijedi:

– predvidjeti subvenciju za dio zarade zaposlenih roditelja djece koja nisu starija od 11 godina, a koji su po naredbi NKT koristili plaćeno odsustvo u martu i junu o.g., a koji period nije pokriven subvencijom propisanom u okviru drugog seta ekonomskih mjera;

– predvidjeti isplatu jednokratne novčane pomoći za nezaposlena lica, koja se od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore tretiraju kao nezaposlena lica koja ne traže aktivno posao, odnosno koja su od strane Zavoda oslobođena obaveze redovnog prijavljivanja, a koja u okviru drugog seta mjera nisu ostvarila pravo na jednokratnu novčanu pomoć (napominjemo da je u pitanju mali broj nezaposlenih);

– pospješiti rast zasposlenosti otvaranjem novih radnih mjesta kroz  nastavak podsticaja države u vidu subvencionisanja za nova radna mjesta;

– omogućiti refinansiranje kredita najugroženijim kategorijama stanovništva pod povoljnim uslovima (sa kamatnom stopom od 0,50 – 1% uz grejs period od 6 do 12 mjeseci);

– ukinuti najvišu godišnju osnovicu za plaćanje doprinosa (Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje), a time i obavezu povraćaja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje licima čija godišnja zarada prelazi najvišu godišnju osnovicu;

– smanjiti poresko opterećenje na troškove rada, a taj dio budžetskih sredstava nadomjestiti prevođenjem u legalan radni odnos dijela zaposlenih koji se nalaze u neformalnom radnom odnosu (npr. ukoliko bi se legalizovalo 20% od projektovanog broja lica koji rade na crno, efekat za budžet i socijalne fondove na godišnjem nivou bi iznosio cca 14 miliona eura, ukoliko kao osnovicu za obračun zarade koristimo minimalne zarade);

– od strane države ponuditi našim građanima/kama turističke vaučere za boravak u hotelima i odmaralištima na teritoriji naše države sa rokom otplate u 9 mjesečnih rata i uz obavezu turističkih poslenika (vlasnika hotela i odmarališta) da za korisnike turističkog vaučera umanje cijenu usluga (hrane i smještaja) za najmanje 20%. Sa druge strane, država bi turističkim poslenicima garantovala uplatu sredstava na nivou cijene pružene usluge u roku od 15 dana od dana dostave turističkog vaučera, dok bi ta sredstva refundirala kroz otplatu rata od strane korisnika turističkog vaučera;

– do kraja predstojeće turističke sezone za crnogorske građane/ke smanjiti cijenu putarine na 1 euro za prolaz kroz tunel „Sozina”, sa jedne strane, kako bi se kroz smanjenje troškova putovanja pospješio protok stanovništva do turističkih destinacija na primorju;

– povećati porez na dobit pravnih lica. Naš porez na dobit iznosi 9% i trenutno je najniži u Evropi i trenutak je da se poveća kako bi se teret negativnih efekata epidemije koronavirusa ravnomjernije rasporedio. U zemljama EU i okruženja taj je porez 2, 3 ili čak 4 puta veći nego kod nas.

Prilikom predlaganja naprijed navedenih mjera USSCG je posebno vodila računa da predlaže one mjere koje u najmanjoj mjeri iziskuju nove finansijske izdatke na teret budžeta, kako bi očuvali održivost budžeta i nivo zarada zaposlenih u javnom sektoru.

Cjelokupno obraćanje pogledajte ovdje.