Inicijativa za ostvarivanje prava za tranzicione radnike kroz izmjene Zakona o Fondu rada

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) je 2021. i 2022. godine svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore uputila Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu rada.

Pomenuta inicijativa nastala je iz razloga što je u tranzicionom periodu značajan broj zaposlenih ostao zakinut za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog čega su ovi zaposleni dovedeni u situaciju da ne mogu ostvariti pravo na penziju. Ovo se posebno odnosi na zaposlene čiji je poslodavac prestao da postoji. Činjenica je da je, shodno zakonskim propisima, obaveza praćenja i vršenja nadzora nad uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje bila na ovlašćenim državnim institucijama. Iz navedenog jasno proizilazi obaveza Države da obešteti naprijed pomenute zaposlene zbog propusta u radu njenih institucija, tako što će im, posredstvom Fonda rada, uplatiti neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine ostvarenog radnog staža. Sredstva za uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeđivala bi se iz doprinosa od 0,20% koje izdvajaju poslodavci shodno Zakonu o Fondu rada, a koja sredstva su, iako namjenska, u prethodnim godinama ostala neupotrijebljena.

Kako nije bilo reakcija niti jednog poslaničkog kluba povodom ove inicijative, USSCG je dana 14.02.2024. godine realizovala Tematsku konferenciju o nužnosti izmjena Zakona o Fondu rada.

Na Tematskoj sjednici zauzet je zajednički stav o potrebi izmjena Zakona o Fondu rada i proširivanju nadležnosti Fonda rada. USSCG je ostala pri stavu da obnovi Inicijativu prema svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore uz očekivanje da će ovoga puta naići na zainteresovanost, zbog njenog značaja za veliki broj građanki/na Crne Gore.

Tekst Inicijative možete pogledati u nastavku.

 

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE

ZАKОNA

о izmjenama i dopunama Zakona o Fondu rada

Član 1

U Zаkоnu o Fondu rada (“Službeni list Crne Gore”, br. 80/2020) član 1 mijenja se tako da glasi:

Ovim zakonom uređuje se postupak za ostvarivanje prava zaposlenog na isplatu neisplaćenih potraživanja po osnovu prestanka radnog odnosa kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak, ako nijesu isplaćena u skladu sa posebnim propisom, prava na uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje licima koja su stekla uslov za penziju, u slučajevima kada je njihov poslodavac prestao da postoji, način i djelokrug rada Fonda rada (u daljem tekstu: Fond), finansiranje Fonda, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda.

 Član 2

U članu 2 stav 3 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

 “– obezbjeđuje uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje licima koja su stekla uslov za odlazak u penziju u slučajevima kada je njihov poslodavac prestao da postoji;“.

U istom članu u stavu 3 poslije alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi:

        “– vodi postupak i donosi odluku o ostvarivanju prava na uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje licima koja su stekla uslov za odlazak u penziju u slučajevima kada je njihov poslodavac prestao da postoji;”.

U istom članu poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“Osnovicu za uplatu doprinosa iz stava 3 alineja 3 ovog člana čini minimalna zarada u Crnoj Gori utvrđena na dan podnošenja zahtjeva Fondu rada.

 Član 3

U članu 10 stav 1 alineja 7 mijenja se tako da glasi:

– odlučuje o ostvarivanju prava iz člana 2 stav 3 alineja 2 i 3 ovog zakona;”.

 Član 4

Član 15 mijenja se tako da glasi:

Zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz člana 2 stav 3 alineja 2 i 3 ovog zakona (u daljem tekstu: zahtjev) podnosi zaposleni.

Zahtjev za ostvarivanje prava zaposlenog na isplatu neisplaćenih potraživanja po osnovu prestanka radnog odnosa kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak podnosi se Fondu u roku od 90 dana od dana donošenja zaključka o listi utvrđenih i osporenih potraživanja postupka.

Zahtjev za uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje licima koja su stekla uslov za penziju, u slučajevima kada je njihov poslodavac prestao da postoji, podnosi se Fondu u roku od 90 dana od dana sticanja uslova za odlazak u penziju.

Izuzetno od stava 3 ovog člana zahtjev za uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje licima koja su prije stupanja na snagu ovog zakona stekla uslov za penziju, a istu nisu ostvarili, može se podnijeti Fondu u roku od 90 dana od danas stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5

Član 16 mijenja se tako da glasi:

        “Uz zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu neisplaćenih potraživanja zaposleni dostavlja:

        – ugovor o radu, odnosno drugi akt o zasnivanju radnog odnosa zaposlenog;

        – akt kojim je zaposlenom prestao radni odnos;

        – akt kojim je utvrđeno potraživanje iz člana 2 stav 3 alineja 2 ovog zakona, izdat od strane nadležnog suda, i

– dokaz da mu nijesu isplaćena potraživanja u cjelosti ili djelimično, izdat od strane nadležnog suda.

        Uz zahtjev za ostvarivanje prava na uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lice koje je steklo uslov za penziju, a čiji je poslodavac prestao da postoji dostavlja:

        – dokaz o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava na penziju izdat od strane nadležnog organa;

– dokaz da mu nijesu uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje izdat od strane nadležnog organa.

        Ako uz zahtjev nijesu dostavljeni dokazi iz stava 1 i 2 ovog člana, podnosilac zahtjeva odnosno stečajni upravnik dužni su da na zahtjev Fonda, u roku od 15 dana, dostave tražene dokaze, kao i druge podatke koji su od značaja za donošenje rješenja o ostvarivanju prava na potraživanje.

Član 6

Član 17 mijenja se tako da glasi:

        “Ako zaposleni, odnosno lice koje je steklo uslov za penziju, a čiji poslodavac je prestao da postoji ne podnese zahtjev u roku iz člana 15 stav 2, 3 i 4 ovog zakona ili ako ne dostavi dokaze iz člana 16 stav 1 i 2 ovog zakona, odnosno ne izvrši dopunu dokaza u roku iz člana 16 stav 3 ovog zakona, direktor Fonda će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva.

Član 7

U članu 18 stav 1 poslije riječi i broja “alineja 2” dodaju se slovo i broj “i 3”, a u alineji 2 brišu se riječi “na potraživanje”.

Član 8

            Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore.”

Obrazloženje:

            Predložene izmjene i dopune Zakona o Fondu rada uslovljene su činjenicom da je u tranzicionom periodu jedan broj zaposlenih ostao zakinut za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Činjenica je da je tokom tog perioda, shodno zakonskim propisima, uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako na teret poslodavca tako na teret zaposlenog, bila isključivo u obavezi poslodavca. Takođe, činjenica je da je, shodno zakonskim propisima, obaveza praćenja i vršenja nadzora nad uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje bila na ovlašćenim državnim institucijama. Upravo, propustom tih institucija jedan broj zaposlenih doveden je u situaciju da, prilikom sticanja uslova za odlazak u penziju, istu ne može da ostvari jer im nijesu uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve ostvarene godine radnog staža. Ovo se posebno odnosi na zaposlene čiji poslodavac je prestao da postoji. Na taj način su oni, bez svoje krivice, uskraćeni da ostvare njihovo zakonom garantovano pravo na penziju, s tim što jedan broj zaposlenih nikada neće moći da ostvare pravo na penziju, dok drugi broj zaposlenih neće moći da ostvari pravo na penziju u punom obimu.

            Iz navedenog jasno proizilazi obaveza Države da obešteti naprijed pomenute zaposlene zbog propusta u radu njenih institucija, tako što će im, posredstvom Fonda rada, uplatiti neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine ostvarenog radnog staža. Sredstva za uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeđivala bi se iz doprinosa od 0,20% koje izdvajaju poslodavci shodno Zakonu o Fondu rada, a koja sredstva su, iako namjenska, u prethodnim godinama ostala neupotrijebljena. Tako na primjer:

– u 2018.g. po osnovu doprinosa 0,20% u Budžet je uplaćeno 2.688.422.19€, dok je Fondu opredijeljeno 1.801.900.00€, od čega je Fond potrošio  1.483.947.82€;

– u 2019.g. po osnovu doprinosa 0,20% u Budžet je uplaćeno 3.469.007.05€, dok je Fondu opredijeljeno 1.719.314.46€, od čega je Fond potrošio 1.195.901.75€, i

– u 2020.g. po osnovu doprinosa 0,20% u Budžet je uplaćeno 3.063.373.80€, Fondu opredijeljeno 1.745.830.53€, rebalansom su Fondu umanjena sredstva za iznos od 500.000€, dok je Fond potrošio 690.454.11€;

– u 2021.g. po osnovu doprinosa 0,20% u Budžet je uplaćeno 3.311.280.04€, Fondu opredijeljeno 1.226.569,04€, dok je Fond potrošio 1.188.759,86€;

– u 2022.g. po osnovu doprinosa 0,20% u Budžet je uplaćeno 3.590.443,55€, Fondu opredijeljeno 1.490.559,43€, dok je Fond potrošio 1.312.084,35€;

– u 2023.g. po osnovu doprinosa 0,20% u Budžet je uplaćeno 4.798.869,65€, Fondu opredijeljeno 1.313.310,00€, dok je Fond potrošio 335.346,24€.

Iz naprijed navedenog finansijskog prikaza može se zaključiti da je predmetna inicijativa za izmjenu Zakona o Fondu rada fiskalno održiva.

Mišljenja smo da su se stekli svi uslovi da Država preuzme odgovornost za nečinjenje njenih institucija i time obešteti zaposlene kojima je, bez njihove krivice, onemogućeno ostvarivanje prava na penziju.

U očekivanju da ćete Inicijativu koju dostavljamo u prilogu prepoznati kao jedan od prioriteta, koristimo priliku da ukažemo da je ista u potpunosti finansijki održiva budući da namjenska sredstva iz Budžeta koja se izdvajaju za finansiranje osnovne djelatnosti Fonda rada ostaju neiskorišćena. Konkretno, samo u 2023. godini po osnovu doprinosa za Fond rada u Budžet je uplaćeno 4.798.869,65 eura, od kojih je za aktivnosti Fonda iskorišćeno 335.346,24 eura, dok su preostala sredstva, iako namjenska, preusmjerena za druge svrhe.