Podrška od MKS-a Nezavisnom sindikatu policije Crne Gore

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) poslala je dopis podrške Nezavisnom sindikatu policije Crne Gore i predsjedniku Igoru Rmandiću, na adresu Vlade Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, kojim izražava najdublju zabrinutost zbog antisindikalne diskriminacije i podsjeća na neophodnost poštovanja konvencija koje štite sindikalna prava i slobode, koje je Crna Gore ratifikovala, ujedno pozivajući na poštovanje međunarodnog i domaćeg zakonodavstva i apelujući na uključivanje u konstruktivan dijalog sa sindikatom.
U nastavku se nalazi prevod dopisa.

Aktivnosti usmjerene protiv Nezavisnog sindikata Policije Crne Gore

Poštovani predjedniče Vlade,

U ime Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) koja predstavlja preko 200 miliona radnika u 168 zemalja i teritorija sa 332 nacionalne podružnice, uključujući i Crnu Goru, obraćamo Vam se zbog antisindikalne diskriminacije, pritisaka i zastrašivanja usmjerenih prema Nezavisnom sindikatu policije Crne Gore (NSPCG) koji traju već duže vrijeme. 

Nedavno je, prema informacijama koje smo dobili od naše podružnice, Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), predsjednik NSPCG Igor Rmandić dobio premještaj na drugo radno mjesto, 250 km udaljeno od mjesta gdje je savjesno, odgovorno i profesionalno obavljao svoju službu 27 godina. Ovo rješenje o prerasporedu ne sadrži nikakvo pojašnjenje za prelazak sa Opštine Herceg Novi u Opštinu Bijelo Polje.

Gospodin Igor Rmandić je predsjednik Sindikata policije, članice USSCG-a, registrovanog u skladu sa zakonom 20. septembra 2022. godine. U tom svojstvu vodi sindikalne akcije za zaštitu prava i promociju interesa pripadnika policije. Nije prvi put da dobijamo informacije o diskriminatornim radnjama prema sindikatu i njegovim predstavnicima.

Ovim izražavamo našu najdublju zabrinutost da je ovaj najnoviji razvoj događaja dio diskriminacije i odmazde prema gospodinu Rmandiću zbog njegovih sindikalnih aktivnosti. 

Podsjećamo, Komitet MOR-a za slobodu udruživanja (CFA) ukazao je da je zaštita sindikalnih predstavnika od štetnog prerasporeda poželjna kako bi se omogućilo da svoje sindikalne dužnosti obavljaju u punoj nezavisnosti i kako bi se ostvario temeljni princip da radničke organizacije imaju pravo da biraju svoje predstavnike u punoj slobodi.

U potpunosti podržavamo naše podružnice i sve sindikate koji se bore za osnovna prava i slobode sadržane u Konvencijama MOR-a 87 (Sloboda udruživanja i zaštita prava na organizovanje) i 98 (Pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje) koje je Crna Gora ratifikovala, kao i u Evropskoj socijalnoj povelji i pravnoj tekovini EU, koje se Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, obavezala da će implementirati. Crna Gora je ratifikovala sve ključne konvencije Međunarodne organizacije rada i kao kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji usklađuje svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije, koje njeguje slobodu sindikalnog organizovanja i socijalnog dijaloga. Zakon o radu Crne Gore predviđa i zaštitu ovlašćenog predstavnika sindikata od diskriminacije i uznemiravanja zbog sindikalnog djelovanja i aktivizma. Crna Gora je ratifikovala i Konvenciju MOR-a br. 135 o zaštiti predstavnika radnika.

Pozivamo Vas da se pobrinete da vaša država poštuje međunarodno i domaće zakonodavstvo, da preduzmete sve neophodne korake da odmah zaustavite bilo kakve neprijateljske radnje prema NSPCG-u i diskriminaciju protiv njenih čelnika koje preduzima Uprava policije Crne Gore i da se uključite u konstruktivan dijalog i konsultacije sa sindikatom u vezi sa uslovima rada njegovih članova uključujući bilo koje premještaje koji utiču na sindikalne predstavnike. 

S poštovanjem,

Luc Triangle

v.d. generalnog sekretara