Press konferencija povodom antisindikalne diskriminacije predsjednika NSPCG

Danas je u Media centru USSCG održana Press konferencija povodom nezakonitog prerasporeda predsjednika Nezavisnog sindikata policije Crne Gore sa radnog mjesta u Herceg Novog na radno mjesto u Bijelom Polju.

Na konferenciji su govorili:

  • Srđa Keković– generalni sekretar USSCG;
  • Igor Rmandić– predsjednik Nezavisnog sindikata policije Crne Gore
  • Ivan Pekić – predsjednik Internacionalne policijske organizacije – IPO Crna Gore

Ovim povodom, USSCG je uputila dopise predsjedniku Vlade Crne Gore, Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadama SAD-a i SR Njemačke, a dopisi na ovu temu biće upućeni i Evropskoj konfederaciji sindikata, Međunarodnoj konfederaciji sindikata, kao i kancelariji Međunarodne organizacije rada u Budimpešti.

Tekst dopisa Vladi Crne Gore dostavljamo u nastavku:

Duboko zabrinuti nastavkom očite antisindikalne diskriminacije nad predsjednikom i članovima Nezavisnog sindikata policije Crne Gore, ovim Vam se obraćamo apelom da preduzmete sve neophodne mehanizme kojima bi, snagom svog autoriteta, a u cilju zaštite Ustavom, zakonom i međunarodnim pravnim aktima garantovanih sindikalnih prava i sloboda, doprinijeli zaustavljanju dalje diskriminacije našeg članstva, te sankcionisali izvršioce dosadašnjih diskriminatornih radnji.

Vjerujemo da ste već informisani sa najnovijim vidom progona predsjednika Nezavisnog sindikata policije Crne Gore, Igora Rmandića, koji je kao prvi među jednakima, od dana osnivanja ovog sindikata posebno izložen brojnim pritiscima zbog svog sindikalnog djelovanja. Naime, nezakonitim i na potrebama službe neutemeljenim Rješenjem, kolega Rmandić je iz službe u Herceg Novom raspoređen na rad u Bijelo Polje. Bez valjanog obrazloženja, pa samim tim bez stvarne potrebe, raspored kolege Rmandića predstavlja očitu odmazdu nadležnih u Upravi policije Crne Gore zbog njegovih zakonitih sindikalnih aktivnosti. Prerasporediti svoga kolegu na rad u mjesto udaljeno 250 kilometara od mjesta stanovanja i njegove porodice predstavlja, prije svega, neljudski i nehuman čin od kojeg treba da se srame njegovi počinioci.

Prilikom razmatranja ovih navoda ali i ukupnih dešavanja u Upravi policije o kojima smo Vas već ranije informisali, dopisom broj 179 od 24.03.2023. godine, molimo Vas da posebno imate u vidu da je kolega Rmandić porodični čovjek koji već 27 godina savjesno, uzorno i odgovorno obavlja policijsku službu u Herceg Novom u kojem je inače i nastanjen. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, kao i Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore, što znači da je 31 godinu vezan za policijsku uniformu pri čemu nikada ranije, za 27 godina službovanja, nije bio preraspoređivan u drugo mjesto rada. Njegove dosadašnje sindikalne aktivnosti nijesu uticale na njegovu profesionalnost u obavljanju osnovih radnih zadataka i dužnosti, već naprotiv bile isključivo usmjerene na ono što čini srž sindikalnog rada, a to je unapređenje uslova rada i socio-ekonomskog položaja zaposlenih u policiji. Takođe Vas molimo da imate u vidu da je Zakonom o radu (član 196), kao i konvencijama Međunarodne organizacije rada, propisano, pored ostalog, da ovlašćeni sindikalni predstavnik za vrijeme obavljanja sindikalnih aktivnosti i šest mjeseci nakon prestanka istih ne može biti raspoređen na drugo radno mjesto kod istog ili drugog poslodavca ili na drugi način doveden u nepovoljniji položaj, ukoliko postupa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo Vas i Vladu Crne Gore da se ogradi od ovakvog postupanja starješinskog kadra u Upravi policije Crne Gore, te da naložite poništaj rješenja o prerasporedu kako bi zaustavili dalji progon nad kolegom Rmandićem. Takođe, tražimo da se sankcionišu starješine koje su odgovorne za nezakoniti preraspored predsjednika Nezavisnog sindikata policije Crne Gore. Samo na ovaj način iskreno možemo nastaviti dalji put evropskih integracija budući da svaki oblik diskriminacije predstavlja nekoliko koraka unazad na našem evropskom putu. Činjenica da je Vlada ostala bez odgovora na naš prethodni apel za zaustavljanje antisindikalne diskriminacije iz marta mjeseca tekuće godine doprinijela je stvaranju atmosfere u kojoj se donosioci odluka u Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova osjećaju ohrabreni da nastave sa diskriminatorskom praksom i grubim kršenjem domaćih i međunarodnih pravnih akata i standarda. Nastavljajući sa negativnom praksom nalogodavci iste prenebjegavaju činjenicu da Ustav Crne Gore zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu (čl. 8), da jemči slobodu sindikalnog udruživanja i djelovanja (čl. 53), da Zakon o radu propisuje da niko ne može bude stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva u organizaciji, odnosno djelovanja u organizaciji, te da postupanje suprotno tome predstavlja diskriminaciju (čl. 189), da je Krivičnim zakonikom propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine za onoga ko svjesnim kršenjem zakona ili na drugi protivpravan način sprječava ili ometa sindikalno organizovanje i djelovanje (čl. 182).

Otklonom od ovakve prakse i javnim istupom kojim će osuditi ovaj i sve druge postupke sa obilježjem diskriminacije prema predsjedniku i članovima Nezavisnog sindikata policije, Vlada Crne Gore će pokazati svoj demokratski kapacitet i poslati jasnu poruku da je za poštovanje vladavine prava i protiv svih oblika diskriminacije, te se time približiti evropskim standardima kojima kao društvo težimo.