HITNO zaustaviti progon nad predsjednikom Nezavisnog sindikata policije Crne Gore

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

„Nezakonit i na potrebama službe neutemeljen preraspored kolege Igora Rmandića, predsjednika Nezavisnog sindikata policije Crne Gore (NSPCG), predstavlja beskrupulozni nastavak antisindikalne diskriminacije nad našim kolegama/cama u NSPCG. Kolega Rmandić je porodični čovjek koji već 27 godina savjesno, uzorno i odgovorno obavlja policijsku službu u Herceg Novom u kojem je inače i nastanjen. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici (kao i Pravni fakultet) što znači da je 31 godinu vezan za policijsku uniformu pri čemu nikada ranije, za 27 godina službovanja, nije bio preraspoređivan u drugo mjesto rada. Njegove dosadašnje sindikalne aktivnosti nijesu uticale na njegovu profesionalnost u obavljanju osnovih radnih zadataka i dužnosti, već naprotiv bile isključivo usmjerene na ono što čini srž sindikalnog rada, a to je unapređenje uslova rada i socio-ekonomskog položaja zaposlenih u policiji. Prerasporediti svoga kolegu/cu na rad u mjesto udaljeno 250 kilometara od mjesta stanovanja i njegove/njene porodice predstavlja, prije svega, neljudski i nehuman čin od kojeg treba da se srame njegovi počinioci.

Dakle, više je nego jasna prizemna i osvetoljubiva namjera starješinskog kadra u Upravi policije Crne Gore, koja je pod direktnom nadležnošću Ministarstva unutrašnjih poslova (javnost smo već upoznali sa antisindikalnim aktivnostima aktuelnog ministra unutrašnjih poslova prema NSPCG), da na ovaj način „kazne“ kolegu Rmandića zbog njegovih odlučnih, argumentovanih i hrabrih sindikalnih aktivnosti. Takva drska demonstracija sile sa pozicije vlasti predstavlja sraman čin za novu crnogorsku demokratiju. Zato pozivamo Vladu da hitno reaguje i ogradi se od ovakvog postupanja starješinskog kadra u UPCG, te da poništi rješenje o prerasporedu, kako bi zaustavila dalji progon nad kolegom Rmandićem. Takođe, tražimo da se sankcionišu starješine koje su odgovorne za nezakoniti preraspored predsjednika NSPCG.

Zakonom o radu (član 196), kao i konvencijama Međunarodne organizacije rada, propisano je, pored ostalog, da ovlašćeni sindikalni predstavnik za vrijeme obavljanja sindikalnih aktivnosti i šest mjeseci nakon prestanka istih ne može biti raspoređen na drugo radno mjesto kod istog ili drugog poslodavca ili na drugi način doveden u nepovoljniji položaj, ukoliko postupa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. USSCG će odlučno stati u odbranu radnih i sindikalnih prava kolege Rmandića, a samim tim i svih članova/ca NSPCG.

O ovom novom i drastičnom primjeru antisindikalne diskriminacije nad NSPCG ponovo ćemo obavijestiti sve relevantne domaće i međunarodne adrese.”