100 DANA ŠTRAJKA-Otvoreno pismo Ambasadi SR Njemačke

Povodom štrajka u Crnogorskom Telekomu u kojem se naše hrabre koleginice i kolege već 100 (stotinu) dana bore za očuvanje osnovnih radnih, sindikalnih i ljudskih prava, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, u ime svog članstva, upućuje

O T V O R E N O   P I S M O

AMBASADI SR NJEMAČKE U CRNOJ GORI

“Članstvo USSCG protestuje zbog činjenice da ni nakon više zvaničnih obraćanja Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) i Štrajkačkog odbora Sindikata Telekoma, više javnih apela istaknutih na protestnim okupljanjima ispred zgrade Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori, te neposrednog razgovora sa zamjenikom ambasadora, Ambasada SR Njemačke u Crnoj Gori do danas, ni nakon stotinu dana štrajka, nije reagovala na dešavanja u Crnogorskom Telekomu, kćerki firmi Deutsche Telekoma. Prednje posebno zabrinjava ako se ima u vidu da je Ambasada SR Njemačke u Crnoj Gori upoznata sa grubim kršenjem Ustava, zakona i međunarodnih pravnih standarda od strane menadžmenta Crnogorskog Telekoma, kojim se zaposlenima garantuje pravo na štrajk, da je upoznata sa namjerom menadžmenta da obesmisli kolektivno pregovaranje i minimizira ulogu sindikata kao socijalnog partnera, a sve u cilju stvaranja većeg profita na uštrb zaposlenih koji taj profit stvaraju. Osim toga, izostanak reakcije od strane Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori posebno zabrinjava ako se ima u vidu da je država Njemačka pojedinačno najveći akcionar Deutsche Telekoma sa pravom veta.

SR Njemačka jedan je od stubova Evropske unije i zemlja koja je nama u Crnoj Gori do sada služila kao reper za pojam demokratije i vladavine prava. To je zemlja od koje mi, sindikalci, učimo o važnosti socijalnog dijaloga i značaju kolektivnog pregovaranja kao mehanizama za očuvanje socijalnog mira, stabilnosti i dostojanstvenog rada. Stoga je nevjerovatna činjenica da Ambasada SR Njemačke ostaje nijema na, sada već dokazane, grube nezakonitosti menadžmenta Crnogorskog Telekoma usmjerene na potpuno obesmišljavanje prava na štrajk kao fundamentalnog prava zaposlenih, ali i na potpuni izostanak socijalnog dijaloga.

Imajući u vidu dužinu trajanja štrajka, činjenicu da zaposleni koji su u štrajku već više od tri mjeseca ne primaju zarade, te činjenicu da menadžment Crnogorskog Telekoma kroz kršenje nacionalnog zakonodavstva (posebno angažovanjem štrajkbrehera) ekonomski i psihološki iscrpljuje zaposlene koji su u štrajku, ovim otvorenim pismom pozivamo Njegovu ekselenciju, ambasadora SR Njemačke u Crnoj Gori da snagom svog autoriteta utiče na Deutsche Telekom da konačno počne da poštuje crnogorsko zakonodavstvo, Globalni dogovor UN-a, OECD Smjernice za multinacionalna preduzeća, standarde i Tripartitnu deklaraciju o principima u vezi sa multinacionalnim preduzećima i socijalnom politikom Međunarodne organizacije rada. Očekujemo da svojom hitnom i nedvosmislenom reakcijom doprinesete prestanku daljeg poslovanja Deutsche Telekoma po principu “dvostrukih aršina” u odnosu na matičnu zemlju. Vaša uloga, kao zvaničnog predstavnika države Njemačke, od neprocjenjivog je značaja za zaštitu fundamentalnih prava iz rada i po osnovu rada ne samo za zaposlene u Crnogorskom Telekomu, nego za sve zaposlene u Crnoj Gori. Cijeneći da je Vaša uloga u Crnoj Gori mnogo više od protokolarne, uvjereni smo da bi Vaša reakcija na, ponavaljamo, već utvrđene nezakonitosti, ali i na izostanak socijalnog dijaloga, bila od presudnog značaja za okončanje štrajka u Crnogorskom Telekomu kao i za dalju demokratizaciju i evropeizaciju Crne Gore koja pretenduje da postane prva naredna punopravna članica Evropske unije

USSCG će nastaviti da snažno podržava opravdane zahtjeve zaposlenih u Crnogorskom Telekomu i njihovu legitimnu borbu za očuvanje i unapređenje prava iz rada i po osnovu rada. Ne umanjujući značaj dolaska stranih investitora i multinacionalnih kompanija u Crnu Goru, USSCG će zajedno sa zaposlenima koji su u štrajku dosledno i odlučno nastaviti da se svim dozvoljenim sredstvima sindikalne borbe suprostavlja sili kapitala i bori za dostojanstvene uslove rada, dostojanstvene zarade i dostojanstvo zaposlenih. S tim u vezi, nastavićemo da apelujemo na sve relevantne institucije i organizacije da daju doprinos prevazilaženju problema u Crnogorskom Telekomu i doprinos u stvaranju sistema pravne sigurnosti za sve zaposlene i građane u Crnoj Gori jer je to vrijednost koju i Njemačka, kao članica EU, u  Crnoj Gori propagira.”

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković, 

Predsjednik Glavnog odbora USSCG, Jovan Drašković

Predsjednik Crnogorskog sindikata telekomunikacija, Željko Burić

Predsjednik Sindikata prosvjete CG, Radomir Božović

Predsjednik Sindikata Univerziteta CG, Ranko Rakočević

Predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu CG, Nebojša Radonjić

 Predsjednik zdravstva CG, dr Vladimir Pavićević 

Predsjednica Sindikata banaka CG, Lidija Pejović 

Predsjednica Sindikata metalskih i rudarskih radnika CG, Sandra Obradović

Predsjednik Sindikata medija CG, Radomir Kračković

Predsjednik Sindikata odbrane i Vojske CG, Miroslav Mališić

Predsjednik Sindikata građevinarstva i IGM CG, Nenad Marković

Predsjednica Sindikata đačkih i studentskih domova CG, Magdalena Kasalica 

Predsjednica Sindikata državnih službenika i namještenika CG, Tamara Goliš

Predsjednik Sindikata komunalnih preduzeća CG, Branko Pejović

Predsjednik Sindikata saobraćajnih djelatnosti CG, Veselin Pantović

 Predsjednik Strukovnog sindikata taksista CG, Borislav Pavlović 

Predsjednik Strukovnog sindikata vatrogasaca CG, Goran Tripković