Održana konferencija “Put do beneficiranog radnog staža”

Danas je, u Podgorici, održana konferencija na temu „Put do beneficiranog radnog staža“ u organizaciji Unije slobodnih sindikata Crne Gore, a u okviru projekta „Za radna mjesta bez rizika“, koji se sprovodi uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata i švedskih sindikata “Union to union”. Konferencija je organizovana sa ciljem da se otvori dijalog sa relevantnim institucijama o potrebi revizije Pravilnika o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i o postupku i načinu za njihovo utvrđivanje (u daljem tekstu Pravilnik), sa posebnim osvrtom na probleme u praksi koji postoje kada je u pitanju postupak utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i (ne)obaveznost poslodavaca da ovaj postupak pokrenu.

Na konferenciji je ocijenjeno da je neophodno: formirati međusektorsku Radnu grupu koja će raditi na reviziji Pravilnika o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i o postupku i načinu za njihovo utvrđivanje; obezbijediti dodatna sredstva iz Budžeta za potrebe izrade stručne dokumentacije utvrđivanje i reviziju radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u slučajevima kada Fond penzijskog i invalidskog osiguranja po službenoj dužnosti pokreće ovaj postupak; stvoriti zakonske preduslove za proširenje ingerencija inspekcijskih organa, posebno inspekcije zaštite i zdravlja na radu u pogledu nadzora nad obavezom poslodavca da utvrdi ili revidira radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem; formirati privremeno, stručno tijelo koje bi se bavilo postupkom utvrđivanja i verifikacije profesionalnih oboljenja do formiranja referentne ustanove u čijoj će nadležnosti biti ovo pitanje; osigurati stipendije za određeni broj studenata koji bi se usavršavali iz oblasti zdravlja na radu i zaštite životne sredine i koji bi na taj način bili osposobljeni za izradu stručne dokumentaije za utvrđivanje i reviziju radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem; pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju radi otklanjanja nelogičnosti koje postoje u pogledu definisanja određenih uslova koje zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem moraju ispunjavati kako bi ostvarili određena prava; nastaviti sa širim društvenim dijalogom na ovu temu uz uključivanje svih relevantnih i zainteresovanih strana.

Predstavnici USSCG, prvenstveno zaposleni iz djelatnosti telekomunikacija, komunalne djelatnosti, metalsko-rudarskog sektora i energetike, su kroz primjere iz prakse, ukazali na probleme sa kojima se suočavaju zaposleni, posebno u pogledu nespremnosti poslodavaca da pokrenu postupak utvrđivanja radnih mjesta sa beneficiranim radnim stažom, te u pogledu nepostojanja mehanizama koji stoje na raspolaganju državi da primora poslodavce da ovom postupku pristupe.

Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja istakao je spremnost Fonda PIO da u svakom trenutku pokaže odgovoran i partnerski odnos prema opravdanim zahtjevima zaposlenih, u konkretnom slučaju sindikata. Naglasio je da pravo na beneficirani radni staž nije privilegija već potreba onih koji rade na poslovima koji nose svojevrsan rizik po život i zdravlje zaposlenih. Istakao je određene probleme sa kojima se i sam Fond PIO suočava u praksi kada je u pitanju primjena naprijed navedenog pravilnika, te da su sa tog aspekta saglasni sa potrebnom revizije ovog akta, ali da izmjena istog nije u nadležnosti ovog fonda. Ukazao je na nedostatak zdravstvene prevencije u Crnoj Gori, te zajedno sa svojim saradnikom, gospodinom Kadovićem, ocijenio da bi revizija Pravilnika bila neophodna i sa aspekta promjena na tržištu rada, uvođenja novih tehnologija i svih drugih okolnosti koje postoje, a u odnosu na koje je potrebno preispitati već utvrđena radna mjesta, te otvoriti mogućnost za eventualno prepoznavanje novih.

Sekretarka Socijalnog savjeta i predstavnica kancelarije Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori istakle su značaj teme koju je otvorila USSCG, te istakle važnost da se o istoj nastavi dijalog na nivou socijalnih partnera.

Tematskoj konferenciji su, pored članova USSCG, prisustovali direktor Fonda PIO, Ranko Aligrudić sa samostalnim savjetnikom I za obradu podataka matične evidencije, Momčilom Kadovićem; predstavnici Ministarstva finansija, Igor Đurović i Lazar Radonjić; sekretarka Socijalnog savjeta, Nataša Vukašinović i projektna koordinatorka kancelarije Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori, Nina Krgović. Temtskoj sjednici nijesu prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja kao ni predstavnici Unije poslodavaca Crne Gore.