1. maj i prvomajske poruke USSCG

USSCG je obilježila 1.maj, Praznika rada, manifestacijom na Trgu Sv.Petra Cetinjskog, uz prvomajske poruke i pjesmu dječjeg hora D-moll.

PRVOMAJSKI ZAHTJEVI UNIJE SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE

Drage koleginice i kolege, poštovani građani i građanke,

Kao nacionalna sindikalna centrala, koja je osnovana da štiti i promoviše interese svojih članova i zaposlenih, Unija slobodnih sindikata Crne Gore svoju misiju prepoznala je u borbi za ostvarenje ustavnog postulata koji je Crnu Goru deklarisao kao državu socijalne pravde. Mi smatramo da je taj cilj dostižan, iako smo za više od tri decenije procesa tranzicije i privatizacije bili svjedoci dubokog raslojavanja i stvaranja staleža ekstra bogatih i privilegovanih. Da bismo taj cilj ostvarili nužno je, prvenstveno, da nosioci vlasti svoje poluge vlasti i moći koriste za postizanje ciljeva od opšteg društvenog interesa, a ne, kao do sada, za svoje političko pozicioniranje i zadovoljenje sopstvenih interesa.

Ovoga Prvog maja želimo da ukažemo Vladi i svim drugim relevantnim institucijama Crne Gore, na poražavajući položaj desetina hiljada zaposlenih koji rade u nedostojanstvenim uslovima rada ili rade “na crno”, na neprihvatljiv status penzionera, kao i na armiju nezaposlenih koji čekaju na biroima rada. Da posebno ukažemo na alarmantnu pojavu iseljavanja stanovništva, osobito mladih ljudi, u potrazi za egzistencijom, koja pojava svakim danom uzima sve više maha. Ankete su pokazale da su nedostojanstveni uslovi rada jedan od ključnih razloga za odlazak stanovništva iz naše zemlje. Zato pozivamo Vladu da preduzme hitne mjere kako bi svim zaposlenima obezbijedila dostojanstvene uslove rada, koji omogućavaju uspostavljanje balansa između privatnog i profesionalnog života. To podrazumijeva da, po uzoru na razvijene evropske zemlje, našim zaposlenima obezbijedimo:

– pravo na 35-to satnu radnu sedmicu,

– pravo na dva dana sedmičnog vikend odmora

– pravo na puni godišnji odmor,

– pravo na slobodan dan u dane državnih i vjerskih praznika,

– pravo na adekvatnu zaštitu na radu i zdravu radnu sredinu.

Takođe, ovom prilikom želimo da ukažemo da program Evropa sad, koji je od Unije slobodnih sindikata Crne Gore snažno podržan, predstavlja izuzetno važan prvi korak ka uspostavljanju dostojanstvenih uslova života i rada. Činjenica je, i na to smo ponosni, što je Program Evropa sad utemljen na mjerama koje je Unija slobodnih sindikata Crne Gore predlagala godinama unazad, kao što su:

– povećanje minimalne zarade;

– uvođenje neoporezivog dijela zarade;

– smanjenje troškova rada;

– povećanje poreza na dobit pravnih lica;

– progresivno oporezivanje zarada;

– obaveza poslodavaca da svakomjesečno prijavljuju dospjele poreze i doprinose.

Posebno nas raduje što je program Evropa sad pokazao svoju održivost, ali ga je neophodno dalje unaprijeđivati. Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva Vladu da u saradnji sa socijalnim partnerima nastavi da razvija i dograđuje program Evropa sad, kao jednog od bitnih preduslova za zaustavljanje odliva radne snage iz naše države.

Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je i brojne druge inicijative koje čekaju na realizaciju, a koje su od posebnog značaja za izgradnju Crne Gore kao države socijalne pravde i društvenog blagostanja. U tu svrhu od nosioca vlasti zahtijevamo:

– uspostavljanje vladavine prava i efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije;

– hitno donošenje Zakona o preispitivanju porijekla imovine;

– domaćinsko i savjesno gazdovanje raspoloživim prirodnim resursima;

– reformu pravosuđa kroz formiranje sudova rada ili specijalizovanih odjeljenja za radne sporove u okviru osnovnih sudova;

– formiranje Zavoda za medicinu rada, kao referentne ustanove za utvrđivanje i verifikaciju profesionalnih oboljenja i reviziju liste profesionalnih bolesti, te prepoznavnje COVID 19 kao profesionalnog oboljenja;

– reformu politike stanovanja kroz gradnju stanova u državnom vlasništvu, kako bi zaposleni i građani Crne Gore, koji po tržišnim uslovima to nijesu u mogućnosti, riješili stambeno pitanje kroz zakup stambenog prostora po pristupačnim cijenama;

– profesionalno i neselektivno postupanje institucija sistema, racionalno trošenje budžetskih sredstava i, u tu svrhu, uspostavljanje efikasnog sistema disciplinske, krivične i materijalne odgovornosti službenih lica i donosioca odluka na svim nivoima;

– jačanje inspekcijskih službi, posebno Inspekcije rada, koje vrše nadzor nad primjenom zakona;

– usvajanje dopune Zakona o Fondu rada, kako bi se povezao radni staž svim zaposlenima koji su stekli uslov za odlazak u penziju, a kojima poslodavci, nepostupanjem i krivicom državnih institucija, nijesu uplatili doprinose za obavezno penzijsko-invalidsko osiguranje;

– značajnije ulaganje u poljoprivredu, koja je pored turizma naša druga strateška razvojna grana, i formiranje “zelenog fonda” iz kojeg bi se bespovratno finansirale politike naseljavanja ruralnih područja, kako bi se podstaklo samozapošljavanje u poljoprivredi, a time i smanjila uvozna zavisnost kroz sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju hrane, za što postoje svi relevantni uslovi;

– depolitizaciju javnih preduzeća, osiguranje jednakih šansi i mogućnost napredovanja zaposlenima u javnoj upravi, te radikalan prekid sa praksom partijskog zapošljavanja;

– povećanje zarada za državne i lokalne službenike i namještenike;

– unapređenje kolektivnog pregovaranja uvođenjem stimulativnih mjera za poslodavce koji imaju uspostavljen socijalni dijalog i zaključene kolektivne ugovore .

– prepoznavanje i procesuiranje krivičnog djela antisindikalne diskriminacije i stvaranje uslova za ostvarivanje slobode sindikalnog udruživanja.

Unija slobodnih sindikata Crne Gore će obnoviti ranije podnijete inicijative za ostvarivanje navedenih zahtjeva, a od nove Vlade očekujemo da sa nama uspostavi dinamičan socijalni dijalog na njihovoj implementaciji.

Na kraju, još jednom čestitam Praznik rada svim zaposlenima, sa pozivom da zajednički istrajemo u tradiciji obilježavanja ovog, za svijet rada izuzetno važnog događaja, zbog poruka i pouka koje on sa sobom nosi.

Neka živi Prvi maj!