28. april – Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Na ovaj dan kada odajemo počast svim preminulim i na radnom mjestu povrijeđenim radnicima, Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) podsjeća donosioce odluka, poslodavce i zaposlene na važnost kreiranja i pridržavanja mjera zaštite i zdravlja na radu. Na ovaj dan poručujemo da ne smiju postojati dalji izgovori za nužnu potrebu unapređenja prije svega institucionalnog, a onda i zakonodavnog okvira koji će pitanju zaštite i zdravlja na radu dati mjesto koje mu pripada i izdignuti ga visoko na ljestvici društvenih prioriteta. Poručujemo da nećemo odustati od napora da Crna Gora što hitnije dobije referentnu ustanovu koja će utvrđivati i verifikovati profesionalna oboljenja, voditi statistiku o profesionalnim oboljenjima i povredama na radu i koja će preventivno djelovati na suzbijanju ovih negativnih pojava i graditi kulturu zaštite i zdravlja na radu! Nećemo odustati ni od zahtjeva da se kroz izmjenu zakonodavnog okvira omogući zaposlenima u Crnoj Gori da slobodno i nesmetano biraju svoje predstavnike za zaštitu i zdravlje na radu i time ostvare svoje osnovno pravo garantovano konvencijama Međunarodne organizacije rada! Ne odustajemo ni od zahtjeva da je Crnoj Gori potrebno nacionalno savjetodavno multipartitno tijelo za pitanje zaštite i zdravlja na radu koje će baštiniti kulturu prevencije od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i doprinositi unapređenje politika vezanih za pitanje zaštite i zdravlja na radu! Nećemo odustati ni od namjere da se unaprijedi pitanje kolektivnog osiguranja zaposlenih i visina premija za takvu vrstu osiguranja! Nastavićemo da insistiramo na socijalnom dijalogu kao najadekvatnijem sredstvu za rješavanje problema ali i unapređenja postojećeg stanja.

Ovaj dan koristimo i kao podsjetnik na status preko 40.000 lica koja su angažovana na crno i na sve veći broj onih koji rade kao platformski radnici ili frilenseri, a koji ne uživaju niti jedno pravo iz radnog odnosa pa samim tim ni prava koja se odnose na zdravo i sigurno radno mjesto i prava koja proističu u slučaju povrede na radu i/ili profesionalnog oboljenja.

Propusti u oblasti zaštite i zdravlja na radu mogu imati katastrofalne posljedice ne samo na radnike i njihove porodice već i na sama preduzeća i čitavu ekonomiju. Stoga, USSCG će nastaviti da pruža podršku svojim kolegama iz međunarodnog sindikalnog pokreta da zaštita i zdravlje na radu postanu osnovno pravo radnika, odnosno da tripartitna Međunarodna konferencija rada, u junu ove godine, preduzme dugoočekivani i nužni korak ka priznavanju zaštite i zdravlja na radu kao fundamentalnog prava svih zaposlenih. Istovremeno, USSCG je u susret ovom danu, potpisala Manifest Evropske konfederacije sindikata usmjeren na zahtijevanje nulte stope smrtnosti na radnom mjestu do 2030.godine. Nulta stopa smrtnosti na radnom mjestu nije utopija! Trend fatalnih nesreća na radnom mjestu u Evropi se smanjuje, te je stoga iskorijenjavanje istih moguće! Postizanje ovog cilja podrazumijeva aktivnosti na svim nivoima, te će USSCG nastaviti da na nacionalnom nivou protežira politike koje će doprinijeti postizanju ovog cilja.“