Konferencija USSCG: “Sindikalna platforma za platformske radnike i rad od kuće”

Unija slobodnih sindikata Crne Gore održala je dana 26.04.2022. godine, konferenciju na temu “Sindikalna platforma za platformske radnike i rad od kuće”.

Učesnici konferencije, koje su činili predstavnici sindikata – članica USSCG, imali su priliku da se bliže upoznaju sa evropskim i regionalnim trendovima vezanim za sve dominantnije oblike rada kakvi su rad na platformama i rad od kuće. Svoja znanja i iskustva na ovu temu učesnicima su predstavili: Andrej Zorko – izvršni sekretar Saveza slobodnih sindikata Slovenije i Nikola Countouris – direktor istraživačkog odjeljenja u Evropskom sindikalnom institutu (ETUI).

USSCG je iskoristila priliku da učesnicima i panelistima prikaže rezultate kvalitativne studije o položaju frilensera i platformskih radnika u Crnoj Gori koju je, tokom marta mjeseca, za potrebe USSCG izradila istraživačka agencija DeFacto Consultancy.

Na konferenciji je zaključeno da se usljed demografskih kretanja i digitalizacije dešavaju dalekosežne promjene na tržištu rada koje dovode i do novih oblika zaposlenja koja se znatno razlikuju od tradicionalnih radnih odnosa, posebno sa aspekta predvidivosti, (ne)sigurnosti u pogledu obezbjeđivanja i zaštite radnih i socijalnih prava. Ovakvi, globalni trendovi, ne zaobilaze ni Crnu Goru, te se poslednjih nekoliko godina sve više govori o frilenserima i platformskim radnicima, dok je institut rada od kuće dobio svoj puni zamah sa pojavom pandemije izazvane širenjem koronavirusa. Usljed nedovoljno istraženih fenomena o kojima se govorilo, čak i na nivou Evropske unije, to je zaključeno da su posebno pred sindikatima ogromni izazovi da prate ove procese, sagledavaju uzroke i posljedice  ovakvog vida radnog angažovanja, te blagovremeno ukazuju na probleme i predlažu unapređenje radnog, socijalnog i poreskog zakonodavstva. Poseban akcenat stavljen je na potrebu sindikalne borbe da se “gig radnici” prepoznaju kao zaposlena lica, a platforme koje “posreduju” u pronalaženju posla kao poslodavci, kako bi licima angažovanim preko platformi bila omogućena puna zaštita iz rada i po osnovu rada. Sa druge strane, važno je dalje unapređivanje zakonodavnog okvira u cilju zaštite kako radno-pravne, tako i socijalne, frilenserima koji ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti, odnosno njihovo prepoznavanje kroz druga zakonska rješenja, ne samo kroz Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija. U konačnom, zaključeno je da institut rada od kuće zahtijeva dalje unapređenje, te da je neophodno i dalje insistirati na dobrovoljnosti prihvatanja ovakvog oblika rada u situacijama kada se ne radi o prvom zaposlenju na poslovima čija je priroda takva da dozvoljava rad od kuće (i rad na daljinu).

Konferencija je realizovana kao jedna od aktivnosti projekta “Sindikati za pravedan oporavak” koji USSCG sprovodi od februara 2022. godine, a koji je podržan od strane Evropske konfederacije sindikata.

Linkovi sprovedenih istraživanja su u nastavku:

Istrazivanje o uslovma rada od kuce u Crnoj Gori

Istrazivanje o polozaju frilensera u Crnoj Gori