Značajan doprinos Unije slobodnih sindikata Crne Gore evropskim integracijama i promociji socijalnog dijaloga

Na poziv glavne pregovaračice Crne Gore sa Evropskom unijom, generalni sekretar Srđa Keković i zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović, održali su zajednički sastanak u kancelarijama za evropske integracije.

U nastavku prenosimo saopštenje preuzeto sa: https://www.gov.me/cyr/clanak/znacajan-doprinos-unije-slobodnih-sindikata-crne-gore-evropskim-integracijama-i-promociji-socijalnog-dijaloga

“Unija slobodnih sindikata Crne Gore je dala značajan doprinos procesu pregovora s Evropskom unijom, posebno kroz učešće u intenzivnom radu radne grupe za pregovaračka poglavlja 2 i 19 koja se tiču kretanja radnika i socijalne politike“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić u razgovoru sa generalnim sekretarom Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđom Kekovićem.

Kordić i Keković su danas održali sastanak na kom su razmijenili mišljenje u vezi sa zajedničkim djelovanjem na promociji socijalnog dijaloga, kao ključnog aspekta evropske socijalne politike, te aktuelnostima u procesu evropskih integracija i mogućnosti unapređenja saradnje.

Glavna pregovaračica je istakla da, kao odličan poznavalac evropskih praksi u oblasti prava radnika i socijalne politike, Unija slobodnih sindikata Crne Gore može doprinijeti definisanju najboljih zakonskih i praktičnih rješenja. Ukazala je da umreženost USSCG sa srodnim regionalnim i međunarodnim organizacijama može, ne samo biti sredstvo za razmjenu znanja i iskustava, već se i staviti u funkciju promocije socijalnog dijaloga u kontekstu evropskih integracija. U tom kontekstu, Kordić je iznijela očekivanje da će se dobra saradnja i učešće sindikata nastaviti i u novoformiranim radnim grupama za pregovore, koje će predstavljati platformu za široke konsultacije o pitanjima s evropske agende.

Generalni sekretar Keković je kazao da je USSCG, tokom svog petnaestogodišnjeg djelovanja, postala prepoznatljiv i pouzdan partner, u zemlji i šire, na teme obuhvaćene socijalnim dijalogom. „Od početka smo zagovornici evropskih integracija, imajući u vidu da su zapošljenost i socijalni napredak među osnovnim ciljevima Evropske unije“, kazao je Keković.

On je podsjetio da je USSCG članica brojnih regionalnih, evropskih i međunarodnih sindikalnih udruženja, čijem radu intenzivno doprinosi i sa kojima ima odličnu saradnju.

Prenio je očekivanje da će se Vlada posvetiti jačanju kapaciteta socijalnih partnera i unapređenju kvaliteta socijalnog dijaloga, uz mišljenje da se, kroz isticanje primjera odgovornih poslodavaca koji vode računa o svojim radnicima, može podići svijest o potrebi i kulturi socijalnog dijaloga.

Zajednički je ocijenjeno da, iako vladavina prava čini okosnicu procesa pregovora, veću pažnju u budućnosti treba pridavati i „životnim temama“ među kojima se svakako ističu prava radnika i socijalna politika. U tom cilju je dogovorena saradnja u narednom periodu kako bi se povećala vidljivost ovih tema i evropske integracije učinile procesom svih segmenata društva.”