USSCG uputila Skupštini Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o radu

Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je predsjedniku Skupštine i svim poslaničkim klubovima Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o radu.

Predloženom izmjenom i dopunom Zakona o radu, Unija slobodnih sindikata Crne Gore zalaže se da se starosna granica za prestanak radnog odnosa po sili zakona definiše na 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, kakvo rješenje je bilo na snazi prije poslednjih, aktuelnih izmjena i dopuna Zakona o radu kojima je ova granica snižena na 66 godina starosti što je u nezavidan položaj dovelo značajan broj zaposlenih u Crnoj Gori. Osim dovođenja u nezavidan položaj velikog broja zaposlenih u Crnoj Gori, naprijed pomenuta izmjena Zakona o radu koja je stupila na snagu 12.06.2021.godine, za sobom nosi i brojne sistemske probleme ali i direktno utiče na održivost penzionog sistema i javnih finansija. Upravo zbog navedenog, Unija slobodnih sindikata Crne Gore je pomenutom inicijativom predvidjela da se utvrdi retroaktivna primjena predložene izmjene, a sve sa ciljem zaštite i očuvanja javnog interesa.

Unija slobodnih sindikata Crne Gore podsjeća da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje izmjene su rezultat višegodišnjeg socijalnog dijaloga, starosna granica za odlazak u penziju snižena je za muškarce na 66, a za žene na 64 godine života, te je pomenuti zakon jedini okvir kojim se regulišu uslovi i mogućnosti zaposlenih da ostvare pravo na penziju.

Sa druge strane, Zakon o radu definiše uslove za prestanak radnog odnosa i kao takav je, doskora, predviđao da zaposlenom radni odnos po sili zakona prestaje sa navršenih 67 godina života i 15 godina staža osiguranja. Dakle, ovako definisana odredba Zakona o radu, za koju se USSCG zalaže, davala je mogućnost i pravo izbora svim zaposlenima u Crnoj Gori da, i pored činjenice da su ispunili uslove za starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, ostanu na tržištu rada do 67 godine ukoliko to žele.

Imajući navedeno u vidu, a posebno činjenicu da poslednja izmjena Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na regulisanje uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona, nije bila rezultat socijalnog dijaloga niti je o njoj javnost prethodno i blagovremeno bila upoznata, USSCG očekuje da će poslanici u Skupštini Crne Gore prepoznati opravdanost podnijete inicijative i doprinijeti da ista zaživi zarad očuvanja radnog i socio-ekonomskog položaja zaposlenih ali i zaštite javnog interesa.

Tekst Inicijative možete preuzeti ovdje.