Održana tri modula sindikalne škole “Osnovi modernog sindikalizma”

USSCG Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja, u saradnji sa “Solidarity” Centrom iz Vašingtona, otpočeo je, 04. juna 2021. godine, realizaciju projekta pod nazivom Sindikalna škola “Osnovi modernog sindikalizma”.

Prvobitna zamisao da se sindikalna škola realizuje tokom 2020. godine osujećena je suočavanjem sa jednom od nezapamćenih kriza izazvanih širenjem koronavirusa, te brojnim mjerama koje su preduzimane u cilju sprečavanja širenja zaraze i zaštite života i zdravlja građana/ki, od koje se najveći broj istih odnosio na ograničavanje ili zabranu kretanja, te okupljanja više lica u zatvorenom prostoru. Stoga, čim su se stekli uslovi da se u Crnoj Gori realizuje ovakav vid obuke, USSCG je o tome informisala “Solidarity” Centar i preduzela potrebne aktivnosti.

Cilj projekta jeste edukacija sindikalnih predstavnika o: značaju sindikalnog udruživanja i djelovanja; mehanizmima sindikalne borbe; regrutovanju novih članova; značaju socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja ali i o osnovnim pravima iz radnog zakonodavstva, sa posebnim fokusom na zaštitu i zdravlje na radu i mehanizmima zaštite prava iz radnog odnosa.

Sindikalna škola sastojaće se od 6 dvodnevnih modula pri čemu su četiri modula posvećena značaju sindikalnog organizovanja i djelovanja, kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu, te radnim pravima i mehanizmima zaštite, dok će dva modula biti posvećena oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ciljna grupa su predstavnici/ce rukovodstva sindikata i sindikalnih organizacija koje djeluju pri USSCG, posebno onih sindikata/sindikalnih organizacija koje su u skorije vrijeme pristupile USSCG, a koji do sada nijesu imali prilike da se sindikalno edukuju. Ciljnu grupu kod modula posvećenih zaštiti i zdravlju na radu činiće imenovani predstavnici zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu kao i predstavnici najužeg rukovodstva sindikata/sindikalnih organizacija u kojima nijesu imenovani predstavnici zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu. Kako je zamisao Sindikalne škole da se, osim teorijskog, posebna pažnja posveti praktičnom radu i primjerima iz prakse, to je predviđeno da svakom od 6 modula prisustvuju i najmanje 2 predstavnika granskih sindikata koji čine USSCG, kako bi svoja bogata sindikalna iskustva podijelili sa kolegama/cama koji tek počinju svoj sindikalni rad.

Prvi modul održan je u periodu od 04. do 06. juna 2021. godine, drugi od 11. do 13. juna 2021. godine, a treći od 18. do 20. juna 2021. godine u hotelu “Palas” u Petrovcu.

Predavači na modulima bili su: Srđa Keković – generalni sekretar USSCG i Ivana Mihajlović – zamjenica generalnog sekretara USSCG i savjetnica za pravna pitanja. Na drugom modulu, pomenutim predavačima pridružili su se i Steven McCloud i Saša Uzelac – predstavnici “Solidarity” Centra, Kancelarija za Srbiju, ALbaniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Ukupno 59 polaznika pohađalo je prethodno održana tri modula Sindikalne škole. Prvom modulu prisustvovali su predstavnici sindikata iz: Centra za ekotoksikološka istraživanja CG; Otpadnih voda Budva; Rudkopa Nikšić; Uniproma Nikšić; Agencije za civilno vazduhoplovstvo; Sindikata medija Crne Gore. Učešće u drugom modulu uzeli su predstavnici sindikata iz: Aerodromi Crne Gore; Javni servis Radio i Televizija Crne Gore; Instituta “dr Simo Milošević” Igalo; Pošte Crne Gore, dok su učesnici trećeg modula bili predstavnici sindikata iz: Uprave pomorske sigurnosti Bar; Opštine Tuzi; Opštine Barane; Opštine Nikšić; Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju; drvne industrije ŠIK Polimlje Berane; Željezničkog prevoza. CG;

Iako je program rada postavljen veoma ambiciozno, budući da svaka od tema koje se nalaze u programu rada zaslužuje posebnu elaboraciju, ipak, stav većine učesnika ali i predavača bio je da su prva tri modula odgovorila postavljenom cilju i ispunila očekivanja jer su učesnici uspjeli da dobiju najosnovnije informacije i znanja koja će u narednom periodu, kako očekujemo, moći da nadograđuju. Odnos učesnika prema obuci, njihovo aktivno učešće, tačnost i odgovornost prema programu rada, odgovori na postavljene zadatke i odnos prema timskom radu, odnosno radu u grupama, samo su neki od razloga na kojima edukatori zasnivaju svoje zadovoljstvo i ocjenu uspješnosti obuka.

S druge strane, veoma važan uvid u odnos učesnika prema obukama, načinu i metodama predavanja, radu u grupama, smještaju, tehničkoj opremljenosti i drugim pitanjima od značaja za uspješnost obuka, edukatori su dobili putem evulacije koju su učesnici na kraju svake obuke popunjavali, prethodno zamoljeni da svoja mišljenja daju otvoreno i slobodno kako bi nam pomogli da u nastavku trajanja sindikalne škole unaprijedimo svoj rad. U 100% učesnici su obuke ocijenili uspješnim, te u istom procentu naglasili da će stečena znanja i informacije moći da iskoriste u svom budućem sindikalnom radu. U 98% slučajeva, učesnici su rad predavača ocijenili odličnim. Mogućnost da daju komentare za unapređenje budućeg rada u okviru sindikalne škole, iskoristila je većina učesnika, te su se shodno rezultatima evaluacije evidentno izdvojili komentari koji se odnose na dužinu trajanja obuke i učestalost istih. Naime, veliki broj učesnika izrazio je potrebu da ovakvih obuka bude što je moguće više i češće, te da iste traju duže. Shodno rezultatima evaulacije, došli smo i do saznanja da su, upravo ove obuke, doprinijele da se kod dijela učesnika pobudi interesovanje za aktivnije bavljenje sindikalnim aktivnostima.

Kada je u pitanju sastav učesnika, od posebnog je značaja činjenica da je na svakom od modula bila značajna zastupljenost žena, kao i mladih do 35 godina starosti, pri čemu je važno istaći da su upravo prisutne žene i mladi do 35 godina starosti lica koja obavljaju funkciju predsjednika/ce sindikata, odnosno sindikalne organizacije. Ovakvo stanje stvari od ogromnog je značaja za sindikalno djelovanje, budući da budućnost sindikata predstavljaju upravo mladi i zainteresovani ljudi, ali i žene koje su doskora bile nedovoljno zastupljene u sindikalnom svijetu na čelnim pozicijama.

Zahvaljujući Solidarity centru, USSCG je uspjela da otpočne sa realizacijom ovako značajnog projekta koji je od višestruke koristi za samu centralu ali i za njene članice. Očekivanje je edukatora da preostali moduli, njih tri koja će biti realizovana u periodu septembar-oktobar 2021.godine, budu uspješni koliko i naprijed opisana tri modula.