Održana Konferencija: “Dijalogom do bezbjednijih uslova rada”

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) realizovala je, dana 22.04.2021.godine, Konferenciju na temu: “Dijalogom do bezbjednijih uslova rada”. Realizacija Konferencije podržana je od strane Međunarodne konfederacije sindikata i švedskog sindikata Union2Union, a korz projekta “Akcije i kampanje sindikata za sigurnija radna mjesta – stop pandemiji!” koji USSCG realizuje od 01. marta 2021.godine.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici/ce: Ministarstva za ekonomski razvoj; Ministarstva zdravlja; Uprave za inspekcijske poslove; Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja; Instituta za javno zdravlje; Zavoda za zapošljavanje; Unije poslodavaca CG; Saveza sindikata CG; Kancelarije Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori.

Osim opšteg osvrta na značaj pitanja zaštite i zdravlja na radu, kreiranja zdravih i bezbjednih uslova rada i neophodnosti savjetovanja i saodlučivanja između poslodavaca i sindikata, odnosno predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu, učesnici/e Konferencije su posebnu pažnju posvetili sledećim temama: zakonodavnom i institucionalnom okviru vezanom za profesionalne bolesti i povrede na radu kao i potrebi što hitnijeg formiranja Zavoda za medicinu rada. Osim navedenog, poseban akcenat je stavljen na trenutnu epidemiološku situaciju koja je svojevrsna opomena koliko je važno blagovremeno planiranje, upravljanje rizicima, obezbjeđivanje i naravno strogo pridržavanje mjera zaštite i zdravlja na radu. Sa tog aspekta, učesnici/e Konferencije razgovarali su i o mogućnostima i modalitetima da se COVID-19 prepozna kao profesionalno oboljenje. Takođe, USSCG je samu Konferenciju iskoristila kao alat za pružanje podrške naporima međunarodnog sindikalnog pokreta da zaštita i zdravlje na radu budu prepoznati kao globalni ILO standard.

 

U otvorenoj, konstruktivnoj i dinamičnoj diksusiji, učesnici/e Konferencije zaključili su, pored ostalog, sledeće:

pitanje zaštite i zdravlja na radu je pitanje od značaja za cjelokupno društvo. Dijalog, zasnovan na povjerenju i dobroj vjeri preduslov je i uspješnosti sprovođenja mjera na temu povećanje opšte svijesti  i znanja o zasštiti i zdravlju na radu, potencijalnim rizicima i opasnositma, prevenciji i kontoli;

prepoznata je potreba revidiranja Pravilnika o utvrđivanju profesionalnih bolesti, kako bi se revidirala lista profesionalnih bolesti. U tom smislu potrebno je prepoznati i COVID-19 kao profesionalno oboljenje;

neophodno je intezivirati rad na formiranju Zavoda za medicinu rada. Kako je posebno problematizovana činjenica da u Crnoj Gori ne postoji adekvatna evidencija i statistika o pšrofesionalnim oboljenjima i povredama na radu, a da ukupnu situaciju dodatno usložmnjava činjenica da ne postoji referentna ustanova koja utvrđuje profesionalna oboljenja, to je izražena potreba da se ovi nedostaci otklone formiranjem Zavoda za medicinu rada;

unapređenje kapaciteta inspekcijskih organa (u pogledu kadrovkse i infrastrukturne opremljenosti) i po potrebi izmijena zakonodavnog okvira u cilju davanja većih ovlašćenja inspektorima za oblast zaštite i zdravlja na radu;

uključivanje socijalnih partnera u izradu strateških dokumenata i podzakonskih akta vezanih za pitanja zaštite i zdravlja na radu;

formiranje nacionalnog tripartitnog tijela u cilju unapređenja oblasti zaštite i zdravlja na radu kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse, te kroz promociju važnosti zaštite i zdravlja na radu;

nastavak saradnje na kreiranju partnerstva neophodnih za promjene kojima težimo u izgradnji kulture prevencije u oblasti zaštite i zdravlja na radu.