Konkurs za izradu promotivnog postera za obilježavanje Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu

U okviru projekta “Akcije i kampanje sindikata za sigurnija radna mjesta – stop pandemiji” koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata i Union to Union sindikata, USSCG raspisuje,

JAVNI KONKURS

za

IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA PROMOTIVNOG POSTERA ZA OBILJEŽAVANJE 28. APRILA – SVJETSKOG DANA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) poziva sva  zainteresovana fizička lica iz Crne Gore da uzmu učešće na Konkursu za izbor idejno-grafičkog rješenja, odnosno promotivnog postera za potrebe USSCG u cilju obilježavanja 28. aprila – Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

1. Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada idejno-grafičkog rješenja, odnosno promotivnog postera za USSCG koji će služiti promociji i obilježavanju 28. aprila – Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

2. Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor originalnog vizuelnog, odnosno idejno-grafičkog rješenja. Promotivni poster će biti korišćen u svrhe promocije i obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu koji se obilježava 28. aprila, a isti treba da naglašava važnost zaštite i zdravlja na radu i služi podizanju svijesti kako poslodavcima, tako zaposlenima, donosiocima odluka ali i ukupnoj javnosti o ovom pitanju. Poster će biti korišćen na svim štampanim i elektronskim materijalima, u sredstvima informisanja kao i drugim oblicima komunikacije u kojima USSCG naglašava važnost mjera zaštite i zdravlja na radu.

3. Obuhvat konkursnog rješenja

Poster treba da sadrži:

  1. Idejno-grafičko rješenje kojim se ukazuje na važnost sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu, sa naglaskom da se odnosi na 28. april – Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu;
  2. Logo USSCG, Međunarodne konfederacije sindikata i švedskih sindikata “Union to Union“.

4. Uslovi konkursa

Konkurs je upućen svim zainteresovanim fizičkim licima iz Crne Gore, uključujući grafičke dizajnere, dizajnere, vizuelne umjetnike.

Radi učešća na konkursu fizička lica dostavljaju konkursno rješenje sa dokumentacijom u zatvorenoj bijeloj koverti.

Koverta treba da sadrži:

a) Prijavu na konkurs

b) Konkursno rješenje predstavljeno na formatu A4, u boji i crno-bijelom formatu

c) Tekstualno obrazloženje rješenja sa obrazloženjem simbolike znaka boja,semiotike i semantike rješenja i njene povezanosti sa temom i načinom komunikacije sa internim i eksternim ciljanim javnostima (minimum 500 riječi).

d)Paletu boja i njihove definicije u kolornim prostorima Pantone, CMYK I RGB

e) Kompakt disk predloga rješenja u digitalnom vektorskom obliku, u .png i .pdf formatu, dimenzija 210 × 297 mm

f) Izjavu autora konkursnog rješenja da se konkursno rješenje koristi isključivo za ovaj konkurs i da nije korišćeno za druge namjene

g) Izjavu autora konkursnog rješenja o autorstvu i svojini predloženog rješenja i njegovih komponenti

h) Izjavu autora konkursnog rješenja o prenosu konkursnog rješenja u svojinu USSCG –ustupanju imovinskih i drugih prava USSCG.

5. Način podnošenja konkursnog rješenja

Jedan kandidat može učestvovati sa samo jednim predlogom.

Adresa na koju se dostavljaju konkursna rješenja je: Unija slobodnih sindikata Crne Gore – ul. Avda Međedovića broj 108, 81000 Podgorica.

Na koverti treba nasloviti: IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA (PROMOTIVNOG POSTERA)  ZA USSCG – NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA

 Predlozi se mogu predati:

–     Neposrednom predajom na arhivu USSCG

–     Preporučenom pošiljkom sa povratnicom

6. Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 01. aprila 2021. godine. Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 časova, zaključno sa danom 15. april 2021. godine do 14 časova.

7. Kontakt podaci za pitanja

Kontakt osoba za dodatne informacije je Jelena Mitrović, savjetnica za socijalnu politiku  (tel: 067/418-991; e-mail: jelena@bildwpisscgloc.wpengine.com).

8. Rok za otvaranje pristiglih konkursnih rješenja

Stručna služba USSCG razmotriće pristigla rješenja u roku od 5 radnih dana od dana isteka roka za dostavljanje konkursnih rješenja, a rezultat konkursa biće objavljen najkasnije do 25.04.2021.godine.

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi konkursnih rješenja neće se razmatrati.

9. Nagrada za pobjedničko konkursno rješenje

USSCG će izabrati tri idejna rješenja koja će biti plasirana I, II ili III mjestom. U tom smislu dodijeliće se nagrade:

– za I mjesto – 250,oo eura;

– za II mjesto – 150,oo eura;

– za III mjesto – 100,oo erua.

USSCG će sa tri izabrana idejna rješenja sa izvođačima zaključiti ugovore o djelu radi isplate nagrada i ujedno se obavezati da plati pripadajuće poreze.

Sva tri nagrađena idejna rješenja biće objavljena na sajtu Unije slobodnih sindikata Crne Gore www.usscg.me

10. Kriterijumi za vrednovanje konkursnog rješenja

Vrednovanje konkursnih rješenja USSCG vrši shodno sljedećim kriterijumima:

  1. Kriterijum kreativnosti i estetike – na osnovu kojeg se ocjenjuje da li konkursno rješenje ima odlike originalnosti, inovativnosti, shvaćenim kao vrijednost jedinstvenosti koncepta, koji budi znatiželju i interesovanje. Konkursno rješenje treba biti jedinstveno u smislu kreativnosti, značenja i simbolike njegove upotrebe. ( od 0 do 60 bodova)
  2. Kriterijum transparentnosti poruke – na osnovu kojeg se procjenjuje da li  konkursno rješenje oslikava cilj konkursa bliže opisan tačkom 2 ovog konkursa (od 0-30 bodova)
  3. Kriterijum funkcionalnosti – na osnovu kojeg se procjenjuje da li  konkursno rješenje može biti korišćeno na različitim sredstvima za prenošenje poruke i ostvarivanje komunikacije. (od 0 do 10 bodova)

11. Prenos prava na konkursno rješenje i prateću dokumentaciju

Isplatom nagrade za tri najbolja konkursna rješenja, USSCG postaje trajni vlasnik autorskih prava, koja ga dalje ima pravo koristiti i ustupati bez dodatnih odobrenja i ograničenja autora, odnosno  bez ikakvog ograničenja, u vremenskom, sadržajnom i prostornom smislu.

Unija slobodnih sindikata Crne Gore, ima isključivo pravo korišćenja nagrađenih konkursnih rješenja.

12. Ostale napomene

USSCG ima pravo, ukoliko se javi potreba, da od autora zahtijeva određena prilagođavanja konkursnog rješenja.

USSCG zadržava pravo da ne izabere nijedno ponuđeno rješenje i ne snosi troškove za učešće autora na konkursu.

Rad mora biti izvorno djelo učesnika i ne smije biti ranije objavljen u cjelosti ili djelimično ili korišćen u druge svrhe.

Predajom konkursnog rješenja svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.

Konkursni materijal koji je blagovremeno dostavljen se ne vraća i ostaje u arhivi USSCG.