USSCG zahtijeva da se Sars-CoV2 (COVID-19) podzakonskim aktima definiše kao karantinska bolest

Kako bi osigurali da će svim zaposlenima koji se, nažalost, nalaze u karantinu zbog činjenice da su zaraženi korona virusom, za vrijeme privremene spriječenosti za rad biti isplaćena naknada zarade u visini od 100% osnova za naknadu, USSCG uputila je danas Ministarstvu zdravlja Crne Gore zahtjev da se pristupi izmjenama i dopunama odgovarajućih podzakonskih akata kako bi novi korana virus bio definisan kao “karantinska bolest”.

Naime, uvidom u relevantne zakonske i podzakonske akte, USSCG je stekla utisak da ovo pitanje nije definisano, niti je moglo biti definisano imajući u vidu da se radi o novoj zaraznoj bolesti.

USSCG skreće pažnju da je članom 40 stav 4 Zakona o zdrastvenom osiguranju propisano da se “naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad u visini od 100% od osnova za naknadu obezbjeđuje osiguranom licu i zbog liječenja osnovne bolesti i stanja, i to: malignih bolesti, hemofilije, cistične fibroze, epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, sistemskih auto imunih bolesti, hronične bubrežne insuficijencije (dijaliza), HIV i karantinskih bolesti i psihoze, kao i usljed njege djeteta oboljelog od malignih bolesti”. Takođe, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u svom pojmovniku (član 6), pored ostalog, definiše “karantin” i “karantinske bolesti”. U smislu ovog pojmovnika, pored u zakonu nabrojanih, pod karantinskim bolestima prepoznaju se i “druge zarazne bolesti koje utvrdi Ministarstvo”.

Uvidom u Listu zaraznih bolesti, koja čini sastavni dio Pravilnika o Listi zaraznih bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primjenjuju mjere sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti i definicijama slučajeva zaraznih bolesti, zaključujemo da korona virus nije prepoznat kao zarazna, a posebno ne kao karantinska bolest.

Integralno obraćanje možete naći u nastavku: 150-Dopis Ministarstvu zdravlja.pdf