USSCG uputila Vladi Crne Gore i UPCG predlog mjera za sanaciju posledica virusa COVID-19

Izvršni odbor Unije slobodnih sindikata Crne Gore, na elektronskoj sjednici održanoj 18.03.2020. godine, odlučio je da socijalnim parnerima predloži svoje viđenje mjera koje treba preduzeti kako bi se što ravnomjernije podijelio teret posledica koje će našoj zajednici neminovno prouzrokovati aktuelni korona virus (COVID-19). Naime, naš prioritetni stav bio je da fokus pažnje svih društvenih aktera, u periodu 15-to dnevnog važenja propisanih vanrednih mjera, treba da bude usmjeren na edukaciji poslodavaca, zaposlenih i građana/ki o značaju tih mjera i insistiranju na njihovoj striktnoj implementaciji. Prethodno sve u cilju da se, pravovremeno propisane mjere, iskoriste u što većoj mogućnosti na samom početku pojave ovog virusa i ograniči širenje, odnosno ekspanzija epidemije korona virusa u našoj zemlji. Međutim, kako je od strane poslodavaca, već od prvog dana uvođenja vanrednih mjera, u fokus stavljeno utvrđivanje mjera za saniranje očekivanih štetnih posedica koje će nastati u poslovanju privrednih subjekata, Izvršni odbor USSCG odlučio je da Vladi i Uniji poslodavaca predloži svoje viđenje seta mjera koje treba preduzeti u konkretnoj situaciji, i to kako slijedi:

 • po automatizmu produžiti sve ugovore o radu na određeno vrijeme na period od najmanje tri mjeseca;
 • proglasiti moratorijum na otplatu kredita u periodu ne manjem od 90 dana;
 • odložiti plaćanje računa za komunalije za sve građane na period od najmanje tri mjeseca, te zabraniti isključenja potrošača – građana sa elektro, vodovodne, telekomunikacione mreže u periodu najmanje tri mjeseca ili do prestanka opasnosti od širenja virusa;
 • uvećati zarade zdravstvenim radnicima u periodu važenja vanrednih mjera i zaposlenim u drugim djelatnostima koji imaju svakodnevno direktan kontakt sa građanima/kama;
 • obezbijediti posebnu zaštitu (rukavice, maske, dezifenkciona sredstva…) za sve zaposlene koji imaju dodira sa velikim brojem građana/ki (marketi, prodavnice, pijace, apoteke, taksi udruženja, pošte, banke), a koji nemaju zabranu rada za vrijeme važenja vanrednih mjera. Uvesti redovne i opsežne kontrole poštovanja ove mjere od strane nadležnih instituacija;
 • isplata najmanje 70% zarade za vrijeme prekida rada bez krivice poslodavca;
 • pomoć Vlade u subvencioniranju zarada zaposlenima u sektorima u kojima bude obustavljen rad djelimično ili u potpunosti u malim i srednjim preduzećima (odnosi se na ona preduzeća koja, zaista, neće moći sama da prežive teret ove krize i koja pretrpe najveću štetu u vezi sa aktuelnom situacijom, a ne preduzećima koja ostvaruju extra profit);
 • odložiti naplatu poreza i doprinosa dok traje opasnost od širenja virusa (uz mogućnost sagledavanja smanjenja inače visokih stopa poreza i doprinosa na zarade, jer će za preduzeća, zbog finansijskog udara koji se očekuje nakon prestanka opasnosti od širenja virusa, biti veliki problem nastaviti poslovanje sa istim brojem zaposlenih kao i prije pojave virusa);
 • pružiti finansijsku podršku svim građanima/kama koji se nađu u obaveznom karantinu (izolaciji);
 • subvencije države mikro i malim preduzećima u cilju njihovog očuvanja i obezbjeđenja likvidnosti preduzeća (samim tim bi se sačuvala i brojna radna mjesta);
 • uputiti apel velikim i profitabilnim kompanijama za solidarnost i pružanje finansijske i druge pomoći (u vidu novca ili robe-materijala, usluga) Vladi Crne Gore, zdravstvenim institucijama, ugroženoj populaciji stanovništva…;
 • obezbijediti jenokratnu novčanu pomoć penzionerima sa penzijama ispod prosjeka;
 • pojačati kontrolu cijena osnovnih životnih namirnica i spriječiti nekontrolisano poskupljenje  i korišćenje nastale situacije u cilju sticanja ekstra profita (isto uraditi sa sredstvima za
 • dezinfekciju i zaštitu građana);
 • uvesti rigorozne kaznene mjere za sve koji se bave profiterstvom iskorišćavajući vanredno stanje u kojem se naše društvo zateklo, do mjere zabrane obavljanja djelatnosti za period godinu dana ili više;
 • omogućiti konsultacije sa svim zainteresovanim stranama i stručnim pojedincima putem postojećih elektronskih platformi koje koristi Vlada;
 • produžiti zabranu rada restoranima i kafićima do prestanka opasnosti od širenja virusa;
 • obezbijediti bolje snabdijevanje apoteka potrebnim sredstvima zaštite od prevencije i daljeg širenja virusa (maskama, rukavicama, asepsolom, alkoholom…);
 • prolongirati prekid nastave u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama do kraja aprila tekuće godine (i duže ukoliko se do navedenog termina ne zaustavi pandemija korona virusa);
 • ograničiti rad na kioscima za prodaju štampe i duvanskih proizvoda (od 7 do 10 časova);
 • planirati dodatna sredstva iz budžeta CG za socijalna davanja u narednom periodu (do djelimičnog ili potpunog oporavka privrede i ekonomije);
 • suspendovati sve sportske manifestacije, a ukoliko se lige ne budu mogle završiti u planiranim terminima, proglasiti trenutne lidere za prvake.

Istovremeno, očekujemo da se na sjednici Socijalnog savjeta (a ne nekog novog ad hoc tijela čije formiranje se predlaže bez učešća reprezentativnih sindikalnih centrala), čim se za to steknu uslovi, uz učešće Premijera i resornih ministara, razmotre sve predložene mjere i postigne konsenzus o mjerama zajedničkog djelovanja na saniranju posledica i očuvanju održivosti privrednih subjekata, a time i radnih mjesta.