Saopštenje za javnost povodom ukidanja “kriznog poreza”

Povodom dilema koje kod javnosti proizrokuju izjave određenih poslodavačkih organizacija datih u medijima u vezi sa ukidanjem tzv. “kriznog poreza”, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

“Krizni porez uveden je u januaru 2013. godine kao privremena mjera za sanaciju deficita Budžeta koja je trebalo da traje svega godinu dana. Inače, “krizni porez” predstavljao je povećanje poreza na dohodak fizičkih lica sa 9 na 15%. Konkretno, kada su u pitanju zarade zaposlenih to je podrazumijevalo oporezivanje bruto zarade zaposlenih, odnosno umanjenje neto zarada zaposlenih za razliku u porezu. Nakon isteka naprijed pomenutog roka, umjesto ukidanja, privremena mjera kriznog poreza nastavila je da se primjenjuje u manjem obimu, tako što je u periodu od januara 2015.g. do decembra 2016.g. krizni porez smanjen na 13%, a u periodu od 2016. godine do decembra 2019. godine na 11%.

Počev od 01. januara 2020. godine, “krizni porez” vraćen je na početni nivo od 9%, bez obzira na visinu dohotka fizičkog lica. S obzirom da su ovaj porez plaćali zaposleni iz svojih sredstava, a da su poslodavci, shodno zakonskoj obavezi, samo bili servis za obračun i uplatu tog poreza, logično je da se nakon umanjenja poreza za tu razliku uveća neto zarada zaposlenog.

Posebno ističemo da je u pitanju bila privremena mjera nakon čijeg prestanka primjene se stvar vraća u pređašnje stanje, te prema tome, ukoliko je u prethodnom periodu bruto zarada zaposlenog bila ista, njegova neto zarada, nakon ukidanja “kriznog poreza”, u nominalnom iznosu mora biti u visini neto zarade koju je primao prije uvođenja kriznog poreza. Prethodno znači da se razlika u smanjenju i ukidanju “kriznog poreza”, u prethodnom periodu, morala odraziti na povećanje neto zarade zaposlenih.

U konačnom, da bi razbili sve dileme, ukazujemo na član 33 stav 3 Opšteg kolektivnog ugovora koji propisuje: Ukoliko izmjenom zakonskih propisa, dođe do smanjenja stope poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz ličnih primanja zaposlenih, poslodavac je dužan da efekte takvog smanjenja usmjeri na zarade, odnosno naknade zaposlenih, u skladu sa zakonom.“

Imajući prethodno u vidu, Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva poslodavce da razliku u porezu na dohodak fizičkih lica, nakon ukidanja “kriznog poreza”, obračunaju u korist zarada zaposlenih, počev sa obračunom januarske zarade. Takođe, Unija slobodnih sindikata Crne Gore ukazuje zaposlenima, čije zarade su bile umanjenje zbog uvođenja “kriznog poreza”, da mogu svoje pravo da ostvare pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili sudom, ukoliko poslodavci efekte ukidanja kriznog poreza ne pretoče u povećanje njihovog neto dohotka.”