Stav USSCG u vezi sa povećanjem cijene električne energije

Zbog velikog interesovanja naših članova i građana, u nastavku objavljujemo stav Unije slobodnih sindikata Crne Gore u vezi sa zaključkom sa Treće redovne sjednice Socijalnog savjeta održanoj iz dva dijela, 24.04. i 17.05.2019. godine, a koji se odnosi na povećanje cijene električne energije (Z struja OIE1).

U skladu sa zaključkom koji je usvojio Socijalni savjet na nastavku III Redovne sjednice održane dana 17.05.2019.g., po pitanju povećanja cijene električne energije i uvođenje tarifnih modela snabdijevanja, Unija slobodnih sindikata Crne Gore kao jedan od socijalnih partnera vam dostavlja svoj

S  T  A  V

Prema proračunima rađenim u cilju sagledavanja efekata povećanja cijene električne energije (aktivne) za 6%, ukidanja takse za OIE 1, i uvođenje tarifnih modela snabdijevanja električnom energijom, došli smo do zaključka da će najveće povlastice uvođenjem tarifnih modela imati najmanji potrošači (do 600kWh), kao i potrošači koji će uglavnom trošiti enormno mnogo Više tarife, dok će veliki dio građana (potrošača) koji troše od 600-1300kWh biti suočeni sa poskupljenjem koje će varirati u zavisnosti od njihove potrošnje i izabranog paketa.

Osim toga treba imati u vidu da je prosječna stopa inflacije na godišnjem nivou u 2017. i 2018. bila 2,5% i da su potrošačke cijene hrane u aprilu 2019. za 4,0% bile veće u odnosu na april 2018. godine (prema podacima Uprave za statistiku – MONSTAT-a).

Sve ovo podražumijeva dodatni pad standarda zaposlenih i građana, tim prije što je Vlada Programom ekonomskih reformi 2017-2020 zamrznula zarade zaposlenih u javnom sektoru, dok se obračunska vrijednost koeficijenta (najniža cijena rada) nije mijenjala od 2011.g. Inače, cijena električne energije je u prošloj godini već povećana za 6%, dok Elektroprivreda u prošloj godini i prva tri mjeseca ove godine bilježi enormni profit. U takvim uslovima smatramo da je krajnje neprihvatljivo povećavati cijenu električne enegrije i dodatno urušavati ionako nizak standard zaposlenih i građana.

Zato od predstavnika državnog kapitala u Upravnom odboru EPCG zahtijevamo da u ovoj godini odustanu od povećanja cijene električne energije i uvođenja tarifnih modela snabdijavanja električnom energijom.