Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana socijalne pravde

Povodom 20. februara – Međunarodnog dana socijalne pravde, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

“U susret Međunarodnom danu socijalne pravde, koji se obilježava 20. februara, Unija slobodnih sindikata Crne Gore apeluje na Vladu Crne Gore da konačno počne sa primjenom i poštovanjem ustavnog postulata da je Crna Gora država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Ujedno, USSCG ovim putem podsjeća Vladu Crne Gore na to da je u decembru 2009. godini, Crna Gora donijela Zakon o potvrđivanju Izmijenjene evropske socijalne povelje kao mehanizma, odnosno instrumenta koji bi trebalo da doprinese da se osnovna evropska načela socijalne zaštite pretvore u nacionalna pravila koja su stalno primjenjiva. Danas, uoči Međunarodnog dana socijalne pravde, ne možemo govoriti o tome da je Crna Gora, sem formalno kao ugovorna strana, kao cilj svoje politike prihvatila efikasno ostvarivanje prava i principa koje garantuje Izmijenjena evropska socijalna povelja, kao što su: da svako ima pravo na zaštitu protiv siromaštva i društvenog isključivanja; da svako ima pravo na stanovanje; da svako ima pravo na najveći mogući zdravstveni standard; da svi radnici imaju pravo na pravičnu naknadu koja je dovoljna za pristojan životni standard za njih i njihove porodice; da svako bez odgovarajućih sredstava ima pravo na socijalnu i medicinsku pomoć; da porodica kao osnovna ćelija društva ima pravo na odgovarajuću društvenu, pravnu i ekonomsku zaštitu radi obezbjeđivanja svog punog razvoja; da lica sa invaliditetom imaju pravo na nezavisnost, socijalnu integraciju i na učešće u životu zajednice.

Posvećenost naprijed navedenim pravima i principima ne smije i ne podrazumijeva puko donošenje strateških dokumenata i akcionih planova, te formalne izmjene zakonskih rješenja, već da se ova posvećenost isključivo mjeri stvarnom primjenom standarda u praksi, u kome su sistemi zaštite i podrške pod jednakim uslovima dostupni svim građanima/kama, a posebno onima koji pripadaju najosjetljivijoj kategoriji.

Danas, Crna Gora Međunarodni dan socijalne pravde dočekuje sa sledećim podacima: zaradu ispod 250 eura prima više od 80.000 zaposlenih; u riziku od siromaštva živi 23,6% građana, a pored toga još 10% građana ima rizik od socijalne isključenosti; svaki četvrti građanin u Crnoj Gori živi na liniji siromaštva koja se procjenjuje na 174,75 eura; cca 38.000 penzionera prima penziju u visini od 0 do 200 eura, a dodatnih preko 30.000 penzionera prima penziju od 200 do 300 eura; preko 51.000 lica živi od nekog vida socijalne pomoći; registrovano je preko 41.000 nezaposlenih lica; u zoni neformalnog rada imamo 35-40.000 radnika; minimalna zarada iznosi 193,oo eura i ista se nije mijenjala od 2013. godine. Ovako zabrinjavajućim podacima treba dodati armiju zaposlenih kojima nijesu uplaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, ogroman broj zaposlenih koji nemaju dostojanstvene uslove za rad, a još manje dostojanstvene zarade dovoljne da zadovolje najosnovnije egzistencijalne potrebe. Ovako sumorna slika, obojena je najnovijom ponudom Elektroprivrede Crne Gore koja drastično povećava cijenu električne energije, a koje povećanje će, neminovno, za sobom povući poskupljenje ostalih roba i usluga i učiniti ovaj resurs nedostupnim za sve naprijed navedene kategorije koje imaju najniža ili nikakva primanje, odnosno one koji žive ili bolje reći preživljavaju od socijalne pomoći.

Danas, više nego ikad, Vlada Crne Gore mora preuzeti odgovornost za ostvarivanje “društva za sve”, odnosno za stvaranje jednakih mogućnosti za sve građane/ke, posebno one ranjive kategorije, odnosno marginalizovane grupe koje nemaju pristup zadovoljenju osnovnih egzistencijalnih, kulturnih, ekonomskih i socijalnih potreba. Više nego ikad potrebno je konkretno, a ne samo deklarativno, zalaganje za što hitniji oporavak privrede, otvaranje novih radnih mjesta i ukupni razvoj u čijem središtu moraju biti – jednakost, solidarnost, poštovanje ljudskih prava, rodna ravnopravnost, vladavina prava i ljudsko dostojanstvo.”

IZVRŠNI ODBOR USSCG