Zaštita prava zaposlenih na 40-satno radno vrijeme i slobodan dan u dane praznika

Od 2009. godine, Unija slobodnih sindikata Crne Gore godine sprovodi kontinuiranu kampanju u cilju poštovanja prava zaposlenih na neradni dan u dane državnih praznika i 40-satno radno vrijeme u toku sedmice.

Državni praznici predstavljaju dio identiteta jedne države, obilježje njene tradicije i istorije. Iz tog razloga, u gotovo svim zemljama postoje posebni, sistemski zakoni koji definišu državne praznike i način njihovog praznovanja. U Crnoj Gori, praznovanje državnih i drugih praznika regulisano je Zakonom o državnim i drugim praznicima. Zakonom je precizirano da su praznični dani neradni, osim kada su u pitanju privredna društva čija priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijeva neprekidan rad. Zakonsko rješenje iz 2007. godine koje je uređivalo ovo pitanje, pokazalo je niz slabosti i nedostataka u primjeni. Najveći paradoksi ogledali su se u tome da njime nije prepoznat organ koji izdaje dozvolu za rad i utvrđuje koji subjekti mogu raditi za vrijeme praznika, kao i u tome da njime nije prepoznat nadzorni organ. Inspekcija rada javno se oglasila nenadležnom za vršenje nadzora nad primjenom Zakona, što je dodatno otežavalo zaštitu prava zaposlenih. Sa druge strane, usljed izostanka inspekcijske kontrole, samovolja poslodavaca da odlučuju o tome da li će poštovati državne praznike i prava zaposlenih na slobodan dan ili na uvećanje zarade “pravdana” je time da niti jedan opštinski ili drugi organ nije imao ovlašćenje za izdavanje odobrenja za rad privrednih subjekata u dane državnih i drugih praznika.

U svim našim obraćanjima, uporno smo isticali činjenicu da su naši volonteri, koji su vršili monitoring na terenu, konstatovali drastično kršenje poštovanja Zakona o državnim i drugim praznicima.

Na inicijativu USSCG, u aprilu 2012.g., održana je sjednica skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na kojoj je razmatrana ova problematika. Na toj sjednici, konstatovano je da postojeće zakonsko rešenje ne nudi zaštitu zaposlenima koji rade za vrijeme državnih i drugih praznika, ne predviđa sankcije za privredne subjekte, koji suprotno zakonu, obavljaju djelatnost za vrijeme praznika, nije utvrdilo organ koji izdaje dozvole i odlučuje o tome koji privredni subjekti potpadaju pod djelatnosti koje mogu raditi u dane državnih praznika zbog prirode djelatnosti i tehnologije. Vođena zaključcima pomenutog sastanka, USSCG je u maju 2012.g. prema predsjedniku Skupštine i svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore podnijela inicijativu za pokretanje hitnog postupka izmjena i dopuna Zakona o državnim i drugim praznicima, predlažući konkretne amandmane.

Nakon nešto više od godinu dana od dana pokretanja inicijative, Skupština Crne Gore je (u julu 2013.g.) usvojila Zakon o dopunama zakona o državnim i drugim praynicima, kojim je trebalo da budu otklonjene uočene anomalije. Dopunama Zakona je, između ostalog, utvrđena nadležnost Ministarstva ekonomije da poslodavcima izdaje dozvolu za rad u vrijeme državnih i drugih praznika. Sa tim u vezi, Ministarstvo ekonomije je imalo obavezu da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, donese podzakonski akt kojim će se urediti pravila i kriterijumi za izdavanje dozvole za rad u vrijeme praznika. Sa zakašnjenjem od gotovo četiri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, Ministarstvo ekonomije je formiralo Radnu grupu za izradu navedenog podzakonskog akta koju čine predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ekonomije, Uprave za inspekcijske poslove, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore. Međutim, Radna grupa je održala samo jedan sastanak. Na tom sastanku su dogovorene naredne aktivnosti, da bi nakon toga rad Radne grupe prećutno bio prekinut. Na insistiranje našeg člana Radne grupe, dobili smo informaciju da je, s obzirom na činjenicu da je od strane jednog broja poslanika inicirana izmjena ovog Zakona i to upravo u dijelu koji se odnosi na izdavanje dozvola za rad u dane praznika, bespredmetno dalje nastavljati sa radom Radne grupe. Na taj način zaposleni su ostali nezaštićeni, a Zakon samo mrtvo slovo na papiru.

I pored više urgencija prema Ministarstvu ekonomije, apela na inspekcijske organe kroz saopštenja za javnost, pres konferencija i zahtjeva za inspekcijske kontrole, te i pored iznošenja ove problematike na sjednicama Socijalnog savjeta Crne Gore, situacija se nije promijenila. I danas, zaposleni u Crnoj Gori ne uživaju naprijed navedena prava koja propisuje nacionalno, ali i međunarodno zakonodavstvo.

Dalje, USSCG je u aprilu 2016. godine podnijela pritužbu na rad Ministarstva ekonomije Zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Ombudsmanu u vezi sa nepostupanjem Ministarstva ekonomije. Postupajući po ovoj pritužbi, u cilju zaštite prava zaposlenih Ombudsman je naložio Ministarstvu ekonomije, da pristupi izradi i donošenju propisa o kriterijumima i pravilima za izdavanje dozvole za rad u praznične dane. Ministarstvo ekonomije se oglasilo navodeći da je pripremljen Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima sa ciljem regulisanja rada privrednih subjekata čija priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad, a za koje po važećem zakonu postoji obaveza pribavljanja dozvole za rad. Na novo obraćanje USSCG, Ministarstvo je, u januaru 2017. godine, navelo da će se obratiti Ministarstvu kulture sa inicijativom za izmjenu navedenog zakona.

Kako su stvari i dalje stagnirale, USSCG se opet u martu 2018. godine obratila Ombudsmanu, podsjećajući na raniju komunikaciju, na šta je, nakon što je Ombudsman kontaktirao Ministarstvo ekonomije, stigao odgovor da je ovo Ministarstvo pripremilo inicijativu za izmjenu važećeg Zakona o državnim i drugim praznicima i da je tim povodom uputilo inicijativu Ministarstvu kulture.

Dakle, ni nakon 5 godina od donošenja Zakona o državnim i drugim praznicima, razrješenja ovog pitanja na koje brojni zaposleni u Crnoj Gori čekaju nema, a USSCG će nastaviti sa kampanjom u cilju postizanja željenih ciljeva i odbrane prava zaposlenih na slobodan dan za vrijeme praznika i 40-satno radno vrijeme u toku sedmice.