Održan okrugli sto na temu: ”Socijalni dijalog u Vojsci sa aspekta implementacije evropskih vrijednosti, preporuka i iskustava”

Danas je u organizaciji Evropske organizacije vojnih udruženja i sindikata (EUROMIL), Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) i Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore (SOVCG) održan okrugli sto na temu na temu: ”Socijalni dijalog u Vojsci sa aspekta implementacije evropskih vrijednosti, preporuka i iskustava”.

Na okruglom stolu, donešeni su zaključci koji se odnose na sledeće:

„Pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje, a time i na socijalni dijalog u oružanim snagama,  posebna je vrijednost po kojoj se Vojska Crne Gore ističe u regionu i šire.

Konstruktivan i kvalitetan socijalni dijalog u svakoj vojsci, pa i u Vojsci Crne Gore, nužan je preduslov za izgradnju savremene i uspješne vojske, kao institucije od posebnog društvenog značaja.

Učesnici Okruglog stola konstatuju da je nakon početnih pozitivnih iskustava u razvoju socijalnog dijaloga u Vojsci Crne Gore došlo do neprihvatljivog prekida socijalnog dijaloga prema SOVCG, jednom od dva reprezentativna sindikata.

Učesnici Okruglog stola pozivaju socijalne partnere u Vojsci Crne Gore da zajednički ulože napor i uspostave konstruktivan socijalni dijalog koji će počivati na odnosima ravnopravnosti međusobnog uvažavanja i povjerenja.

Učesnici Okruglog stola posebno ističu, kako je to predviđeno Smjernicama o slobodi udruživanja usvojenim na 101. Plenarnoj sjednici Venecijanske komisije, održane 13-14. decembra 2014. godine, i kako je to predviđeno članom 3 Konvencije 87 Međunarodne organizacije rada, da organizacije zaposlenih imaju pravo na „slobodu izbora svojih predstavnika“ i da „javne vlasti moraju se uzdržavati svake intervencije takve prirode koja bi imala za cilj ograničenje ovog prava“.