Sindikat državnih službenika i namještenika održao panel diskusiju

Danas je, u Podgorici, Sindikat državnih službenika i namještenika Crne Gore (SDSNCG), uz podršku Solidarity centra, organizovao panel diskusije na temu „Osnaživanje učešća sindikata u radu javne uprave u cilju sužavanje okvira za koruptivne i nedozvoljene uticaje”.

Cilj panel diskusije bio je da članovi sindikata razmotre zakonodavni okvir u vezi sa pravom na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u procesu donošenja odluka, te podijele iskustva iz prakse kada su u pitanju ova prava i (ne)mogućnost njihovog ostvarivanja u relaciji sindikat-poslodavci u javnom sektoru, kao i da sagledaju mogućnosti većeg učešća sindikata u aktivnostima vezanim za otkrivanje, prijavljivanje i prepoznavanje korupcije, odnosno aktivnostima koje bi doprinijele sužavanju okvira za koruptivne i nedozvoljene uticaje u javnom sektoru.

Panel disusija je rezultirala zaključcima, kako slijedi:

  • potrebno je sprovesti anketu kako bi  se dokumentovalo da zaposleni nisu upoznati sa planovima integriteta i registrima rizika svojih organizacionih jedinica;
  • upoznati se sa aktuelnim planovima integriteta i registrima rizika, analizirati ih i uz eksterne predavače/obuku naučiti kako ih na najbolji način unaprijediti i iskoristiti;
  • formirati mapu procedura i instituta u radu javne uprave, u koje sindikati treba da budu uključeni shodno Zakonu o radu (tiču se profesionalnog i ekonomskog položaja zaposlenih) i osmisliti mjere i indikatore za evaluaciju u planovima integriteta i registrima rizika, u cilju realizacije učešća sindikata u radu javne uprave;
  • podnijeti zahtjeve za imenovanje predstavnika sindikata u rad komisija za izradu i praćenje planova integriteta i registara rizika kao i inicijative za izmjene i dopune istih (prepoznavanje rizika, predlaganje mjera, definisanje indikatora evaluacije…).

Ova panel disusija prva je u nizu aktivnosti koje će biti realizovane u okviru granta Solidarity centra pod nazivom „Unapređenje znanja i resursa u Evropi za podršku sindikatima u borbi protiv korupcije u regionu“. Projektne aktivnosti biće usmjerene na analizu  mogućnosti  sindikati da, unutar uprave, utiču na smanjenje korupcije i nedozvoljenih uticaja,kao i na postojeće zakonske norme sa antikoruptivnim potencijalom koje do sad nisu bile predmet rada i interesovanja sindikata iako uređuju profesionalni i/ili ekonomski status zaposlenih, te čija primjena je u praksi uglavnom formalnog karaktera.