Obrasci žalbi na rješenja centara za socijalni rad kojima se korisnicama naknada po osnovu rođenja troje ili više djece obustavlja doživotna naknada

Sve koleginice – korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece koje nisu saglasne sa rješenjima centara za socijalni rad, kojima se primjenom odredbi Zakona o sprovođenju Odluke Ustavnog suda (“Sl. CG” 42/17) obustavlja isplata naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, ovdje mogu preuzeti obrasce žalbi koji se preko centara za socijalni rad podnose Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Žalba je urađena u dvije verzije:

Žalba 1 – Obrazac Žalbe za korisnice naknada koje su protiv Rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja, kojim je odbijena njihova Žalba izjavljena na Rješenje Centra za socijalni rad od 10.02.2017.godine i kojim je umanjen iznos njihove naknade, podnijele Tužbu Upravnom sudu Crne Gore. Uz Žalbu se dostavlja fotokopija podnesene Tužbe Ustavnom sudu i fotokopija osporavanog Rješenja. Obrazac_Žalbe_broj_1

Žalba 2 – Obrazac Žalbe za korisnice naknada koje su protiv Rješenja Centra za socijalni rad od 10.02.2017.godine, kojim im je umanjen iznos njihove naknade, podnijele Žalbu Ministarstva rada i socijalnog staranja, a po podnesenoj Žalbi Ministarstvo još uvijek nije odlučilo. Uz Žalbu se dostavlja fotokopija podnesene Žalbe Ministarstvu rada i socijalnog staranja i fotokopija osporavanog Rješenja. Obrazac_Žalbe_broj_2

Obrasci Žalbe su sačinjeni u word dokumentu tako da svaka korisnica u prazna polja unosi odgovarajuće podatke, s tim što u uvodnom dijelu Žalbe unosi tačan naziv Centra za socijalni rad koji je donio Rješenje na koje se ulaže Žalba dok u nastavku unosi: broj Rješenja Centra za socijalni rad na koje se ulaže Žalba, brojeve Rješenja čije se izvršenje obustavlja, broj i datum predate Tužbe Upravnom sudu, odnosno broj i datum podnesene Žalbe Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Žalba se podnosi u dva primjerka preko Centra za socijalni rad koji je izdao osporavano Rješenje, s tim što jedan primjerak, zaveden od strane Centra za socijalni rad, zadržava korisnica kao dokaz o podnijetoj Žalbi. Oba primjerka Žalbe moraju biti svojeručno potpisana.