Inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

USTAVNI SUD CRNE GORE

Na osnovu člana 150 Ustava Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore podnosi

I N I C I J A T I V U

Za ocjenu ustavnosti odredaba:

– člana 176b Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list CG”, br. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 56/2016, 66/2016 i 1/2017)

O b r a z l o ž e nj e:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, objavljenim u “Službenom listu CG”, br. 1/2017 od 9.1.2017. godine i stupio na snagu 17.1.2017. godine, izmijenjene su odredbe čl. 54a stav 1 i 54b stav 1 Zakona tako što se doživotna mjesečna naknada, koja pripada ženama koje rode troje ili više djece, utvrđuje u nominalnom iznosu (264€ i 144€), značajno manjem nego što je to bilo utvrđeno prvobitnom normom (336€ i 192€). Osporavanom odredbom člana 176b Zakona propisano je:
„Lica koja su ostvarila pravo iz čl. 54a i 54b ovog zakona, do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa korišćenjem tog prava, odnosno naknade u iznosu utvrđenim ovim zakonom.
Rješenja o naknadama donijeta na osnovu čl. 54a i 54b ovog zakona, centri za socijalni rad uskladiće sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”
Tom odredbom retroaktivno se umanjuje doživotna mjesečna naknada ženama koje su rodile troje ili više djece, a koje su tu naknadu ostvarile na osnovu pravosnažnih i konačnih rješenja u visini 70%, odnosno 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja je prethodila godini ostvarivanja tog prava.

Član 176b Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore koji u članu 147 stav 1 popisuje da „zakon i drugi propisi ne mogu imati povratno dejstvo”. Izuzetno, Ustav propisuje da “pojedine odredbe zakona, ako to zahtijeva javni interes utvrđen u postupku donošenja zakona, mogu imati povratno dejstvo”. Međutim, u konkretnom slučaju u postupku donošenja osporavane odredbe nije utvrđivan niti naveden javni interes. Nasuprot tome, prvobitne odredbe čl. 54a i 54b Zakona utemeljene su u javnom interesu koji se ogleda u članu 73 stav 2 Ustava koji propisuje da “Država stvara uslove kojima se podstiče rađanje djece”.

Posebno je važno naglasiti da je u pitanju stečeno pravo, to jest doživotna mjesečna naknada ostvarena na osnovu pravosnažnog i konačnog rješenja, pa bi primjena osporavanog člana 176b dovela u pitanje pravnu sigurnost korisnica tog prava. Ovo posebno kada se ima u vidu da su se mnoge od tih korisnica odrekle nekog drugog prava, kao preduslova za ostvarivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu. Princip pravne sigurnosti podrazumijeva da građani/ke mogu da se oslone na jasno značenje propisa koji regulišu njihova prava, da bi bili u mogućnosti da predvide posledice koje mogu da proisteknu usled poštovanja ili nepoštovanja tih propisa. Drugačije rečeno, svaki građanin/ka u pravnim odnosima mora da zna svoju poziciju koju ne smije da mijenja bilo koja kasnija promjena unutar pravnog sistema. U konkretnom slučaju, jasno je da bi retroaktivna primjena osporavanog člana 176b predstavljala grubo kršenje principa pravne sigurnosti i imala trajne i teške posledice za mnoge korisnice prava na nanadu, koje pravo im je u trenutku ostvarenja utvrđeno u doživotnom mjesečnom iznosu od 336€, odnosno 192€. Osim toga, ukoliko bi osporavani član 176b ostao na snazi, to bi otvorilo mogućnost da bi u budućnosti moglo biti dovedeno u pitanje i svako drugo pravo građana/ki utvrđeno pravosnažnim i konačnim pravnim aktima.

Takođe, treba imati u vidu da je princip pravne sigurnosti jedan od opštih principa prava Evropske unije, koji je proistekao iz prakse Suda Evropske unije. Imajući tu činjenicu u vidu za očekivati je da će, u slučaju da osporavani član 176b ostane na snazi, doći do brojnih sporova pred Sudom Evropske unije (u pitanju je preko 23.000 korisnica prava) koji bi mogli imati značajne štetne posljedice za našu državu.

Sa iznijetih razloga, predlažemo da Ustavni sud Crne Gore usvoji ovu inicijativu, pokrene postupak za ocjenu saglasnosti člana 176b Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa Ustavom Crne Gore, i donese

O D L U K U

Kojom će utvrditi da odredbe člana 176b Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list CG”, br. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 56/2016, 66/2016 i 1/2017) nijesu u saglasnosti sa Ustavom i da prestaju da važe danom objavljivanja odluke u Službenom listu Crne Gore.

Istovremeno, zbog mogućeg nastupanja neotklonjivih štetnih posljedica, predlažemo da Ustavni sud donese Rješenje kojim će narediti da centri za socijalni rad obustave dalje radnje na usklađivanju rješenja o naknadama po osnovu rođenja troje i više djece do donošenja konačne odluke po ovoj inicijativi.

Generalni sekretar
Srđa Keković