Organi

Kongres USSCG

 • Usvaja Program i Statut
 • Odlučuje o broju i sastavu članova Glavnog odbora
 • Bira generalnog sekretara
 • Verifikuje sastav članova Statutarnog i Nadzornog odbora

Generalni sekretar

 • Predstavlja i zastupa USSCG
 • Priprema i predsjedava sjednicama Sekretarijata
 • Odgovoran je za sprovođenje odluka Glavnog odbora i Sekretarijata
 • Odgovoran je za potpuno informisanje članstva o radu USSCG
 • Predlaže zamjenike generalnog sekretara

Glavni odbor

Najviši organ između dva Kongresa koji:

 • Donosi odluku o održavanju Kongresa
 • Bira predsjednika Glavnog odbora i zamjenike glavnog sekretara
 • Verifikuje sastav Sekretarijata
 • Razmatra izvještaj o radu Sekretarijata

Sekretarijat

Operativni organ koji je ovlašćen da vodi aktivnu politiku i odlučuje o strategiji izvršavanja programskih ciljeva, a čine ga generalni sekretar, predsjednik GO, zamjenici gen. sekretara, predsjednici reprezentativnih granskih sindikata i izabrani predstavnici reprezentativnih granskih sindikata po cenzusu utvđenom proporcionalno uplaćenoj članarini.

Nadzorni odbor

 • Vrši nadzor nad korišćenjem imovine i finansijskih sredstava USSCG
 • Podnosi Glavnom odboru i Kongresu izvještaje o finansijskom poslovanju USSCG
 • Sastavljen je od predstavnika svih granskih sindikata

Statutarni odbor

 • Prati sprovođenje Statuta USSCG i daje predloge za njegovu izmjenu i dopunu
 • Tumači Statut i odlučuje o sporovima nastalim u vezi sa primjenom Statuta
 • Sastavljen je od predstavnika svih granskih sindikata

 

Postanite član Unije slobodnih sindikata Crne Gore