Februar 20, 2017

FORMA ŽALBE na Rješenje kojim se umanjuje doživotna naknada ženama po osnovu rođenja troje ili više djece

Sve koleginice - korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, koje nisu saglasne sa rješenjima centara za socijalni rad kojima im se ta naknada umanjuje, ovdje mogu preuzeti tekst Žalbe koja se preko centara za socijalni rad podnosi Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Žalba je urađena u dvije verzije:

- Obrazac Žalbe br.1 - za korisnice kojima pripada doživotna naknada od 336 eura
- Obrazac Žalbe br.2 - za korisnice kojima pripada doživotna naknada od 192 eura.

Obrasci Žalbe su sačinjeni u word dokumentu tako da svaka korisnica popunjava onaj obrazac koji odgovara pravu na doživotnu naknadu koju je ostvarila, na način što u polja označena žutom bojom unosi odgovarajuće podatke. Posebno skrećemo pažnju da se u prvom pasusu Žalbe navode podaci o prvom Rješenju kojim je korisnica ostvarila pravo na doživotnu naknadu, dok se u svim ostalim djelovima Žalbe navode podaci o osporavanom Rješenju kojim se umanjuje doživotna naknada.

Žalba se podnosi u dva primjerka preko Centra za socijalni rad koji je izdao osporavano Rješenje, s tim što jedan primjerak, zaveden od strane Centra za socijalni rad, zadržava korisnica kao dokaz o podnijetoj Žalbi. Uz drugi primjerak Žalbe, koji zadržava Centar za socijalni rad, potrebno je priložiti fotokopiju osporavanog Rješenja.

Ukoliko Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u drugostepenom postupku, odbije podnijetu Žalbu, korisnica doživotne naknade u daljem postupku treba da podnese Tužbu za zaštitu svojih prava pred Upravnim sudom. Ukoliko to bude neophodno, Stručna služba USSCG će pripremiti tekst Tužbe i svakoj korisnici doživotne naknade, koja nam se obrati, omogućiti besplatno zastupanje preko advokatskih kancelarija koje zastupaju naše članove.

Za sve informacije u vezi sa popunjavanjem i podnošenjem Žalbe, možete se obratiti Stručnoj službi USSCG, na tel. 020 23 23 15, mob. tel. 067 418 991, ili na e-mail: usscg@usscg.me.

Pridruženi fajlovi

nazad