Maj 10, 2016

Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta "Solidarnost" i Odbora mladih RSS

Prva ovogodišnja plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“ održana je u periodu od 09.-10.05.2016.g., dok je sjednica Odbora mladih Regionalnog sindikalnog savjeta održana u periodu od 08.-09.05.2016.g., u Bečićima, Crna Gora, obzirom da Crna Gora od ove godine, po principu rotacije, predsjedava ovim tijelom.

Sjednicama su prisustvovala po dva predstavnika RSS „Solidarnost“ i po dva predstavnika Odbora mladih RSS ispred svih sindikalnih centrala – članica RSS „Solidarnost“. Osim toga, sjednici RSS „Solidarnost“ prisustvovali su i: Peter Seideneck – savjetnik u Savezu sindikata Njemačke, Jozef Niemiec – savjetnik Generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata i Yvan Ricordeau – nacionalni sekretar francuskog sindikata CDFT. Ispred EKS Regionalne projektne kancelarije Beograd, sjednici RSS „Solidarnost“ i sjednici Odbora mladih RSS prisustvovali su Emilija Grujić – koordinatorka projekta „Na putu ka EU – Evropske integracije i socijalna dimenzija“ podržanog od strane Evropske komisije i Goran Pavlov – web developer i organizator na pomenutom projektu.

Mladi su u posebnu pažnju u svom radu posvetili aktuelnim i planiranim kampanjama usmjerenim na organizovanje i uključivanje novih članova, prevenstveno mladih, ali i na veće angažovanje postojećih članova iz reda mladih. U plodotvornim i iscrpnim diskusijama mladi su podijeli svoja iskustva ali i ukazali na prepreke sa kojima se susreću u svom radu bilo da se radi o nedovoljnoj zainteresovanosti mladih, nedovoljnoj podršci centrala ili nezadovoljavajućom finansijskom podrškom. Takođe su kao nužno prepoznali potrebu da centrale u budućnosti moraju imati više sluha i biti otvorenije za inovativnije pristupe u pogledu sprovođenja svojih aktivnosti u kojem pogledu kreativnost mladih može biti od velike pomoći. Samo na taj način sindikalni rad i djelovanje mogu postati bliskiji mladima i uopšte doprinijeti izgradnji pozitivnog imidža sindikata u javnosti i rušenju stereotipa. Poseban akcenat stavljen je i na dalje jačanje regionalne, evropske i međunarodne saradnje, prvenstveno kroz aktivno učešće mladih iz ove regije u rad Odbora mladih Evropske konfederacije sindikata i Mreže mladih Međunarodne konfederacije sindikata. Prepoznata je i potreba da se centrale ohrabre u pogledu koriščenja evropskih fondova i apliciranja na evropske projekte u cilju jačanja svog kadrovskog potencijala, finansijske stabilnosti i sprovođenja onih aktivnosti za koje same centrale nemaju dovoljno sredstava. Mladi su donijeli odluku da se ubuduće, u okviru susreta, organizuju performansi i/ili slične aktivnosti kojima bi se ukazalo na probleme sa kojima se suočava zemlja koja predsjedava RSS „Solidarnost“, čime bi se javnosti poslala nedvosmislena regionalna podrška u rješavanju prepoznatog problema, i što bi bio jedan od konkretnih rezultata plenarnih sjednica Odbora mladih.

U toku rada Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“, funkcioneri su se najprije upoznali sa rezultatima rada Odbora mladih i pružili podršku njihovom daljem radu, te podržali zaključke koji su usvojeni na sjednici Odbora. U nastavku rada razmatrana je mogućnost kreiranja regonalne baze kolektivnih ugovora koja bi doprinijela boljem poznavanju regionalne prakse i posebno značila licima koja su na nacionalnom nivou uključena u proces kolektivnog pregovaranja. U tom smislu prisutni su se bliže upoznali sa bazom podataka koju je kreirao Savez samostalnih sindikata Hrvatske u okviru projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“. Nakon što članice RSS budu prepoznale konkretne potrebe koje bi baza trebalo da ispunjava, biće sačinjen finansijski presjek izrade takve baze koji će sačiniti IT grupa za medije, komunikacije i internet, te na osnovu toga biti donijeta i konkretne odluka o potrebi i mogućnosti kreiranja iste. Takođe je razmatrana i mogućnost i potreba da se otpočne sa izradom regionalnog newsletter-a koji bi pružao valjane, validne i pravovremene informacije o stanju u regionu, aktivnostima i izazovima sa kojima se sreću članice RSS i koji bi bio distribuiran među članicama. Konačan zaključak u vezi sa potrebom izrade newsletter-a biće donijet na narednoj plenarnoj sjednici. Poseban fokus stavljen je na dalje jačanje saradnje ovog tijela sa Evropskom konfederacijom sindikata i Međunarodnom konfederacijom sindikata, kao i građenje budućih bilateralnih odnosa RSS Solidarnost i CFDT-a. Sa tim u vezi dogovoreno je da se poziv za prisustvo narednom plenarnom sastanku uputi i predstavnicima MKS-a, kao i da se sa nivoa RSS „Solidarnost“ uputi zvaničan zahtjev EKS-u da se na sastancima organa ovog tijela obezbijedi korišćenje BSMC jezika. Razmatrajući izvještaj sa Radne grupe za radno zakonodavstvo – Radnička participacija, održane marta mjeseca u Podgorici, dogovoreno je da ubuduće RSS „Solidarnost“ verifikuje sve zaključke koji budu zauzeti na nivou radnih grupa formiranih kroz projekat OnthewaytoEU.

Planirano je da naredna plenarna sjednica RSS i sjednica Odbora mladih bude održana u septembru tekuće godine.

Foto galerija

  • Rss_solidarnost3
  • Rss_solidarnost1
  • Rss_solidarnost2
nazad